Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Budżetu i Rozliczeń

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Budżetu i Rozliczeń Address details:
ul. Niecała 2
Warszawa


Do zakresu działania Wydziału Budżetu i  Rozliczeń należy:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu m.st. Warszawy
w zakresie działania Biura oraz zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta
m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
3) przygotowywanie propozycji zmian budżetowych w zakresie działalności Biura
oraz opiniowanie propozycji zmian w budżetach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz w załącznikach budżetowych dzielnic m.st. Warszawy;
4) przygotowywanie projektów planów wydatków na lata następne oraz projektów zabezpieczenia środków na zadania z zakresu polityki społecznej;
5) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i podziałem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz dofinansowanie zadań własnych w m.st. Warszawie w zakresie pomocy społecznej;
6) sporządzanie we współpracy z jednostkami pomocy społecznej zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
7) prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych w Biurze;
8) przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych związanych z działalnością Biura;
9) wstępne wprowadzanie do systemu SAP dokumentów księgowych związanych z rezerwacją środków zaplanowanych w budżecie oraz dokumentów płatniczych w zakresie realizacji zaciągniętych zobowiązań;
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
11) prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne w zakresie zadań Biura związanych z realizacją świadczeń rodzinnych przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach społecznych, a w szczególności obsługa programu Płatnik i współpraca z ZUS;
12) prowadzenie dokumentacji finansowej Biura;
13) przygotowywanie zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i wieloletnich przedsięwzięć finansowych planowanych i realizowanych przez Biuro;
14) nadzór nad wprowadzaniem zmian do budżetu m.st. Warszawy dotyczących realizowanych projektów społecznych finansowanych z funduszy europejskich,
15) dbałość o prawidłową realizację budżetu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi przedstawionymi przez instytucję zarządzającą odpowiednim programem w ramach którego realizowany jest projekt.

 

 

 


Małgorzata Cendrowska - Naczelnik Wydziału
tel. 22 443 14 49, pok. nr 128, email: mcendrowska@um.warszawa.pl

 

 

- Obsługa komputerowego systemu SAP w zakresie ewidencji wydatków Biura Pomcy i Projektów Społecznych, nadzór nad realizacją budżetu Biura i budżetów podległych jednostek

Pracownicy:

 

Krzysztof Gawron  

 

 

tel. 022 443 14 58, pok. nr 131, email: kgawron@um.warszawa.pl

- Obsługa aplikacji płynności finansowej Biura oraz obsługa komputerowego systemu SAP pod kontem ewidencji i monitorowania wydatków Biura Pomocy i Projektów Społecznych, administrowanie

 

- Nadzór i analiza merytoryczna spraw finansowych Biura

 

- Prowadzenie spraw dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Biura

 

- Weryfikowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmian w budżecie, sprawozdań finansowych

 

- Przygotowywanie dokumentacji, projektów okresowych zbiorczych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących  istniejących programów finansowych

 

- Administrowanie aplikacją elektronicznego obiegu dokumentów SIGNUM.

 

 

   Danuta Psiurska

tel.. 22 443 14 97, pok. Nr 135, email dpsiurska@um.warszawa.pl 

 

- Weryfikowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmian w budżecie, sprawozdań finansowych  

 

i budżetowych otrzymywanych z podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych. 

 

Weronika Stankiewicz 

 

tel. 22 443 14 85, pok. nr 133, email: wstankiewicz@um.warszawa.pl 

 

- Prowadzenie spraw dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Biura. 

 

- Koordynacja zadań związanych z centralnym rejestrem umów, rejestrem wydatków, płynnością finansową Biura 

 

- Przygotowywanie okresowych zbiorczych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej. 

 

Kinga Wojtulska  

 

tel. 22 443 14 88, pok. nr 135, email: kwojtulska@um.warszawa.pl 

 

- sporządzanie zbiorczych deklaracji dot. odprowadzanych składek z tytułu ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i zdrowotnego, za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny w programie Płatnik 

 

- prowadzenie bieżącego monitoringu wydatkowania środków przeznaczonych na obsługę zadań zleconych  

 

i dofinansowanie zadań własnych ze środków z budżetu państwa poprzez comiesięczne zbieranie zapotrzebowania z jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 

 

- przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta w zakresie pomocy społecznej