Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Dostępności

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Address details:
ul. L. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa


 

Do zakresu działania Wydziału Dostępności należy w szczególności:

 

1.określanie wytycznych w zakresie standardów dostępności dla m.st Warszawy; 

2.koordynowanie i monitoring wdrażania przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy standardów dostępności m.st. Warszawy; 

3.wydawanie odstępstw w zakresie standardów dostępności dla m.st. Warszawy; 

4.koordynacja działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji; 

5.określanie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności elektronicznej dokumentów,  stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy; 

6.monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji lub remontów wybranych inwestycji dotyczących likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami; 

7.współpraca z realizującymi zadania w obszarze pomocy społecznej jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu, w zakresie planowania, uzgadniania, nadzorowania i realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie rocznym m.st. Warszawy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy; 

8.prowadzenie analiz i opracowań w obszarze zapewniania dostępności; 

9.przygotowywanie oraz przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostosowania infrastruktury miejskiej do standardów usług oraz dostępności usług do potrzeb osób o ograniczonej mobilności; 

10.prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie podnoszenia dostępności m.st. Warszawy dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji; 

11.współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz podnoszenia dostępności m.st. Warszawy; 

12.inicjowanie, współpraca przy organizacji, organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu dostępności; 

13.współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału; 

14.prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań  Wydziału; 

15.przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Wydziału; 

16.obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności, których zakres działania reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Donata Kończyk
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności, Naczelnik Wydziału

 Tel. 22 443 02 17, mail: dkonczyk@um.warszawa.pl; pokój 5.40

 

Hanna Malik-Trocha (dłuższa nieobecność)
Tel. 22 443 14 87, e-mail: hmalik@um.warszawa.pl  pokój 5.46

  

Krzysztof Kaperczak 

Tel. 22 443 1468; e-mail: kkaperczak@um.warszawa.pl; pokój 5.45 

 

Katarzyna Duniec

Tel. 22 4431 454; e-mail: kduniec@um.warszawa.pl; pokój 5.45