Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Koordynacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Koordynacji Address details:
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa


Wydział Koordynacji

 Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału;
2) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie działalności Biura;
3) prowadzenie wykazów i rejestrów decyzji i postanowień wydawanych w Biurze, skarg i wniosków wpływających do Biura, rejestrów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, upoważnień i pełnomocnictw, interpelacji radnych, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a także wykazu inwestycji, leżących w zakresie działania Biura;
4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz problemowych związanych z realizacją zadań Biura;
5) przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Biura;
6) organizowanie staży absolwenckich oraz praktyk zawodowych studentów w Biurze;
7) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,o których mowa w § 27 ust. 2 Regulaminu Urzędu – w zakresie:
    a) udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych i bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyrażania zgody na wyjazdy służbowe,
    b) składania i opiniowania wniosków dotyczących przyznawania premii i nagród,
    c) prowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy
        - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy na zagospodarowanie się osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej, które osiedliły się w m.st. Warszawie;
9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją w zakresie inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 Regulaminu Urzędu;
10) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
11) przygotowywanie rocznych planów i sprawozdań w zakresie zamówień publicznych m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
12) prowadzenie sekretariatu Biura;
13) współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Biura;
14) prowadzenie spraw gospodarczych Biura oraz monitorowanie funkcjonowania i konserwacji urządzeń biurowych;
15) zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
16) realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności:
      a) przygotowywanie i opiniowanie zarządzeń dotyczących zespołów projektowych,
      b) wprowadzanie zasad zarządzania projektowego w m.st. Warszawie,
      c) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w zakresie realizacji projektów;
17) nadzór nad ewaluacją projektów społecznych w tym prowadzenie postępowań zmierzających do wyboru wykonawców do ewaluacji projektów społecznych;
18) monitoring realizacji projektów współfinansowanych ze środków z funduszy europejskich, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie, w szczególności:
      a) ustalanie zasad współpracy z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi poszczególne projekty oraz z biurami zaangażowanymi w obsługę tych projektów,
      b) zarządzanie umowami o dofinansowanie projektów społecznych i międzynarodowych obejmujących swoim zakresem zadania Biura, koordynacja przygotowywania i sprawdzanie poprawności dokumentów dołączanych do aneksów do umów o dofinansowanie, 
      c) udostępnianie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania instytucjom kontrolującym i audytującym, 
      d) utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi w realizacji projektów, w tym z  instytucjami  pośredniczącymi II stopnia, instytucjami pośredniczącymi, instytucjami zarządzającymi instytucjami płatniczymi, instytucjami certyfikującymi, celem otrzymywania informacji dotyczących poprawności realizacji projektów i płynnego otrzymywania wnioskowanych refundacji;
19) prowadzenie, w porozumieniu z Gabinetem Prezydenta Urzędu, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału.

Pracownicy Wydziału:

Izabela Halik - Naczelnik wydziału
ihalik@um.warszawa.pl,
tel. 22 443 35 82, pok. nr 129

Małgorzata Tupin - główny specjalista
mtupin@um.warszawa.pl
tel. 22 443 07 97, pok. nr 124

Ewa Wrzosek - podinspektor
ewrzosek@um.warszawa.pl
tel. 22 443 02 71, pok. nr 127

Beata Jasik - inspektor
bjasik@um.warszawa.pl
tel. 22 443 07 60, pok. nr 127

Magdalena Czerwińska - główny specjalista
m.czerwinska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 02 50, pok. nr 131

Tadeusz Lisowski - inspektor
tlisowski@um.warszawa.pl
tel. 22 443 14 63 pok. nr 9

Anna Repelewicz - Iwaniuk - główny specjalista
arepelewicz@um.warszawa.pl
tel. 22 443 14 79 pok. nr 132

Grażyna Cieślak - główny specjalista
gcieslak@um.warszawa.pl
tel. 22 443 34 10 pok. nr 132