Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Address details:
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa


Do zakresu działania Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:
 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 • określanie zadań realizowanych przez m.st. Warszawę z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
 • współpraca z organami administracji publicznej, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych;
 • diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisji Dialogu Społecznego;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu działań Wydziału;
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania Wydziału;
 • prowadzenie, w zakresie działań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Wydziału;
 • nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Wydziału;
 • zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

 

Kontakt:
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy  
parter pok. 10, 14, 20 i 21 
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
dostępność budynku: http://www.niepelnosprawnik.pl/2olBXbvYnyQ?q=ul.+nieca%C5%82a+2

 

Donata Kończyk
p.o. Naczelnika Wydziału i
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy  ds. dostępności
Tel. 22 443 02 17, pokój 14, e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl  pelnomocnik.dostepnosci@um.warszawa.pl
Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających mieszkańcom m.st. Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie, szczegółowo określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 912/2016 z 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności.
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CE3FE121-36D2-4255-90BD-6EE7D636C530,frameless.htm

 

Katarzyna Duniec 
Tel. 22 443 14 54, e-mail: kduniec@um.warszawa.pl pokój 10
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, obsługa Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

 

Monika Gwarda
Tel. 22 443 14 94, e-mail: mgwarda@um.warszawa.pl  pokój 20
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z dostępnością przestrzeni dla osób o ograniczonej mobilności, obsługa Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Beata Krzyszton-Ulijasz
Tel. 22 443 14 67, e-mail:  bkrzyszton@um.warszawa.pl  pokój 10
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z projektami na rzecz osób z niepełnosprawnościami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. 

 

Karolina Sobczak
Tel. 22 443 14 89, e-mail: kasobczak@um.warszawa.pl  pokój 20
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane ze środowiskowymi domami samopomocy oraz domami pomocy społecznej.

 

Piotr Śliwowski
Tel. 22 443 14 50, e-mail: psliwowski@um.warszawa.pl  pokój 20
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z tzw „małymi grantami”, działania związane usługą specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Hanna Malik – Trocha
Tel. 443 14 87, e-mail: hmalik@um.warszawa.pl, pokój 9
Bezpośrednia praca z Pełnomocnikiem ds. Dostępności, realizacja zadań w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki, opiniowanie projektów pod kątem dostępności i projektowania uniwersalnego.

 

Małgorzata Leśniewicz
Tel. 443 14 76, e-mail: mlesniewicz@um.warszawa.pl, pokój 9
Realizacja zadań w zakresie obsługi administracyjnej Pełnomocnika ds. dostępności, Zespołu ds. dostępności oraz realizacja dokumentacji dotyczącej Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Angelika Szkołuda
Tel. 443 14 71, e-mail: aszkoluda@um.warszawa.pl, pokój 9
Bezpośrednia praca z Pełnomocnikiem ds. Dostępności, działania związane z dostępnością wydarzeń oraz dostępnością dokumentów (wersji elektronicznej i papierowej) i stron internetowych, realizacja zadań dotyczących otwartych konkursów ofert.

 

Krzysztof Kaperczak
Tel. 443 14 68, e-mail: aszkoluda@um.warszawa.pl, pokój 9
Bezpośrednia praca z Pełnomocnikiem ds. Dostępności, realizacja zadań w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki i projektowania uniwersalnego.

 

Barbara Borawska
Tel. 443 02 37, e-mail: bborawska@um.warszawa.pl, pokój 21
Koordynator projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.