Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 • prowadzenie działań związanych z tworzeniem systemu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie, w tym opracowywanie założeń i projektów miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz diagnozowanie potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, badanie skuteczności działań, opracowywanie analiz, sprawozdań, prognoz, standardów i innych materiałów;
 • współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi
  m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań Wydziału, w szczególności związanych
  z interwencją kryzysową, nieodpłatną pomocą prawną, specjalistycznym poradnictwem i samotnym macierzyństwem;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych w zakresie działań Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 • współpraca z realizatorami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym koordynacja działań Zespołów Interdyscyplinarnych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie działań Wydziału;
 • opracowywanie założeń i projektów:
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  - Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  - Miejskiego Programu Przeciwdziałania Rozprzestrzenianiu się Zakażeń HIV i Rozwiązywania Problemów Osób Żyjących z HIV/AIDS m.st. Warszawy;
 • ocena stanu i efektywności przeciwdziałania uzależnieniom na terenie m.st. Warszawy;
 • diagnozowanie potrzeb związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz zapobieganiem zakażeniom HIV/AIDS i integracją społeczną osób uzależnionych,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań;
 • współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi
  m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału;  
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w realizacji zadań publicznych, w tym uczestnictwo w Komisji Dialogu Społecznego;
 • współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem m.st. Warszawy w pracach Stowarzyszenia Miast Europejskich Przeciw Narkomanii (ECAD).

Kontakt:
Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

V piętro, pok nr: 5.58, 5.59, 5.60 5.63
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Pracownicy:

 1. Marek Pajer - p.o. Naczelnik Wydziału
  tel: 22/ 443 14 86, pok nr 5.59, e-mail: mpajer@um.warszawa.pl
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi realizatorami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koordynacja działań Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynacja programów korekcyjno - edukacyjnych, współpraca z Ośrodkiem Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 2. Anna Jaźwińska - inspektor
  tel: 22/ 443 14 61, pok nr 30, e-mail: ajazwinska@um.warszawa.pl
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi realizatorami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdawczość z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynacja udzielania w m.st. Warszawie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Iwona Rywacka -podinspektor/Ewa Borkowska - inspektor
  tel: 22/ 443 02 33, pok nr 31, e-mail: irywacka@um.warszawa.pl
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi realizatorami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie poradnictwa specjalistycznego.
 4. Adrianna Gryszka - inspektor
  tel: 22/ 443 14 48, pok nr 30, e-mail: agryszka@um.warszawa.pl
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi realizatorami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współpraca z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 5. Agnieszka Dobija - Nowak - główny specjalista
  tel: 22/ 443 14 51, pok. nr 17, e-mail: adobija@um.warszawa.pl
 6. Marzena Skóra - Nowak - inspektor
  tel: 22/ 443 14 83, pok. nr 16, e-mail: mskora@um.warszawa.pl
 7. Wiktor Niziołek - podinspektor
  tel: 22/ 443 14 47, pok. nr 17, e-mail: ext.wniziolek@um.warszawa.pl
 8. Paulina Radecka - inspektor
  tel: 22/ 443 07 70, pok. nr 18, e-mail: pradecka@um.warszawa.pl
 9. Paulina Szczęsna - Koordynator projektu
  tel: 22/ 443 02 32, pok. nr 18, e-mail: pszczesna@um.warszawa.pl

 

Odnośniki:
1. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (adres internetowy: http://um.warszawa.pl)