Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny


Do zadań Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny należy w szczególności:

 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
 • diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na terenie m.st. Warszawy;
 • wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy dziecku i rodzinie;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu systemu pieczy zastępczej;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • realizacja zadań z zakresu wsparcia cudzoziemców wymagających pomocy, przebywających na terenie m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu działań Wydziału;
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w zakresie działania Wydziału;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 • prowadzenie, w zakresie działań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);
 • prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Wydziału;
  współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału, a także nadzór nad Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołem Żłobków m.st. Warszawy;
 • nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Wydziału;
 • zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.
Kontakt:
Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
V piętro, pokoje: 5.68, 5.69, 5.70
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-098 Warszawa
http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/