Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 23 marca 2011 - 12:20, psliwowski

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleks działań podejmowanych w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Na potrzeby  małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w placówkach oświatowych  prowadzonych przez m. st. Warszawę  funkcjonuje sieć zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pierwsze zespoły wczesnego wspomagania powstały na przełomie lat 2006/2007. Obecnie jest ich 19. Prowadzą je poradnie psychologiczno-pedagogiczne (6), przedszkola specjalne (4), szkoły specjalne (5) i  specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (4). Każdy z miejskich zespołów wczesnego wspomagania specjalizuje się w korygowaniu konkretnego rodzaju zaburzeń dziecka, i są to m.in. dysharmonia rozwojowa, dysfunkcje słuchu i widzenia, upośledzenie umysłowe, autyzm (różne postaci), mózgowe porażenie dziecięce, choroby o podłożu genetycznym.

Zespół wczesnego wspomagania to osoby mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym; to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Prowadzi się je indywidualnie lub w bardzo małej grupie (najwyżej troje dzieci) w pracowniach i salach zespołu wczesnego wspomagania  lub ? jeśli jest taka konieczność ? w domu dziecka.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
- opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
- uczy rozpoznawania  zachowania dziecka i właściwych reakcji na to zachowanie,
- udziela porad w zakresie przystosowania otoczenia domowego do potrzeb dziecka oraz pozyskania i wykorzystania w pracy z  dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
- prowadzi konsultacje w zakresie bieżącej pracy z dzieckiem,
- udziela rodzinie dziecka wsparcia psychologicznego,
- analizuje skuteczność prowadzonej terapii i objaśnia perspektywy rozwojowe dziecka.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.
Dzieci są przyjmowane do zespołów wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno ? pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz poradnie specjalistyczne o statusie jednostek  ponaddzielnicowych; wśród poradni o statusie jednostek ponadzielnicowych jest to m.in.  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, specjalizująca się w diagnozowaniu wad słuchu i wzroku.

Adresy zespołów wczesnego wspomagania. Nie obowiązuje rejonizacja. 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20, ul. Powstańców Śląskich  17 ? Bemowo, tel. 22 666 17 73; dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym  i intelektualnym.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 ? Bielany, tel. 22 835 03 48; dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, trudnościami w komunikacji, autyzmem, zaburzeniami  genetycznymi.
3. Przedszkole Specjalne nr 208, ul. Dzielna 1a ? Śródmieście, tel. 22 831 39 23; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
4. Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1 ? Ursynów, tel. 22 643 75 59; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Przedszkole Specjalne nr  393 , ul. Puławska 97 ? Mokotów, tel. 22 845 05 77; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6 - Śródmieście; tel. 22 831 32 00; dla dzieci słabosłyszących i z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej,  ul. Koźmińska 7 - Śródmieście; tel. 022 621 68 44; dla dzieci słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
8. Instytut Głuchoniemych; pl. Trzech Krzyży 4/6 - Śródmieście; tel. 22 628 04 31; dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
9. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5 - Mokotów; tel. 22 848 55 30; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w komunikacji i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
10. Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44 - Ochota; tel. 22 659 56 75; dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy,  autyzmem,  zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi.
11. Zespół Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4 ? Praga Północ; tel. 22 619 05 05; dla dzieci z autyzmem;
12. Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14 - Śródmieście; tel. 022 620 57 72; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
13. Zespół Szkół Specjalnych nr 100,  ul. Czarnieckiego 49; tel. 22 839 22 52; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 78, Aleja Dzieci Polskich 20 - Wawer, tel. 22 815 11 23; dla dzieci przewlekle chorych, pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka.
15. Przedszkole Specjalne nr 249, ul. Umińskiego W. 11 ? Praga Południe, tel. 22 613 91 65; dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i  niepełnosprawnościami sprzężonymi;
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 ? Mokotów, tel. 22 849 99 98, dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Zespołem Aspergera.
17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Kaspijska 16A ? Mokotów, tel. 22 642 69 20, dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym.
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, Filia w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 5, ul. Szczawnicka 1 ? Praga Południe, tel. 22 610 21 32, dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, (wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, niski wynik w skali Apgar), z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami  w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania danych zmysłowych.
19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul Mińska 1/5 ? Praga Południe, tel. 22 810 20 29, dla dzieci z ryzyka okołoporodowego (wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, niski wynik w skali Agar), z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji.

Więcej informacji o systemie można uzyskać kontaktując się zkierownikiem projektu Panią Jolantą Markiewicz-Król z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (telefon 22 443 35 56, jkrol@um.warszawa.pl