Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego w ramach projektu „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 marca 2015 - 15:55, msadurska

Realizacja zapytania w ramach projektu „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1) KET – Key English Test dla maksymalnie 192 osób dorosłych (maksymalnie 192 egzaminy),
2) FCE – First Certificate in English dla maksymalnie 24 osób dorosłych (maksymalnie 24 egzaminy),
mieszkańców m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór Umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów
z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:

1) KET – Key English Test, składający się z części pisemnej i ustnej,  dla maksymalnie 192 osób dorosłych, które ukończyły 180 lub 240 godzin nauki języka angielskiego (3 semestry lub 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych).
2) FCE – First Certificate in English,  składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 24 osób dorosłych, które ukończyły 240 godzin nauki języka angielskiego (4 semestry po 60 godzin lekcyjnych).
2. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia, w tym opis zadań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają certyfikat Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge, uprawniający do przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment,
b) zapewnią sale egzaminacyjne zgodne z wymogami Cambridge English Language Assessment,
c) zapewnią miejsce przeprowadzenia egzaminów znajdujące się na terenie m.st. Warszawy,
w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 5 minut pieszo od przystanku docelowego.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: Cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.08.2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a. Podpisany  Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  3 do zapytania ofertowego.
b. Dokument, lub kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzający posiadanie aktualnego na dzień składania oferty certyfikatu Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment.
c. Podpisane  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  4 zapytania ofertowego,
2. Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do  dnia 13.03.2015  do  godz. 15.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową.
c. Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8. ZAŁACZNIKI do pobrania poniżej.  

Załączniki

 1. 1.
  Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  (plik: zal_nr_1_sopz.pdf, file size: 95.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2. Wzór Umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia.
  (plik: zal_nr_2_umowa_ang._egzaminy.pdf, file size: 171.09 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3. Formularz oferty.
  (plik: zal_nr_3_formularz_ofertowy.doc, file size: 179 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
  (plik: zal_nr_4_oswiadczenie.doc, file size: 159 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ang._egzaminy.pdf, file size: 1036.18 KB)
  Pobierz