Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 sierpnia 2015 - 15:17, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny.

 

II  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zakres obowiązków na stanowisku:

1) nawiązywanie i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do Programu Warszawskiej Karty Rodziny;

2) administrowanie strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl;

3) redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;

4) redagowanie i umieszczanie na stronie treści związanych z promocją działań na rzecz warszawskich rodzin;

5) aktualizacja bazy partnerów Karty Młodego Warszawiaka;

6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej;

7) umieszczanie informacji dotyczącej oferty podmiotów włączonych do Programu;

8) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny;

2. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne na stanowisku:

 • wyższe wykształcenie,
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • umiejętność posługiwania się Internetem,
 • znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni praw publicznych;

 

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obsługi stron internetowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

 

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-       wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej na rzecz rodzin – 40% wartości oceny,

-       doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 40% wartości oceny,

-       kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność – 20% wartości oceny,

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymagania, takie jak:

1) umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja pracy,

2) dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

 

V TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 1 września 2015 r. – 15 grudnia 2015 r.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.abernacka@um.warszawa.pl  do  dnia 12 sierpnia 2015 r. do  godz. 16.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową .

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1026.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik.doc, file size: 52 KB)
  Pobierz