Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 5 października 2015 - 15:24, ejozwiak

Usługa polegająca na „Przeprowadzeniu analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej"


W dniu 24 września 2015 r. zwrócono się do 11 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

 

L.p

Nazwa

Kontakt

1

Instytut Spraw Publicznych

isp@isp.org.pl

2

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

wrzos@wrzos.org.pl

3

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

irss@irss.pl

4

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

sekretariat@ipiss.com.pl 

5

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

badania.rynku@inse.pl 

6

dr Marzena Ruszkowska

m.ruszkowska@dydaktyka.pswbp.pl

7

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

biuro@koalicja.org

8

Jerzy Radziwiłł

jerzy.radziwill@neostrada.pl

9

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

biuro@instytut-ipc.pl

10

PBS Spółka z o.o.

kontakt@pbs.pl

11

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o.

sekretariat@crsg.pl

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: 

1. Dr Marzena Ruszkowska
2. Pracownia Badań SOMA Monika Kwiecińska-Zdrenka
3. Anna Lewandowska (Lider) Piotr Fuchs
4. Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski
5. BIOSTAT Sp. Z o.o. (Lider) BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j.
6. Public Profits Sp. z o.o.

 W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Pracowni Badań SOMA Monika Kwiecińska-Zdrenka.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 50 % (max. 50 pkt),
- doświadczenie oferenta w zakresie usług związanych z pieczą zastępczą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 30% (max. 30 pkt.),
- doświadczenie osoby/osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia,
w realizowaniu projektów/usług z obszaru odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w przeprowadzaniu analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia udzielanego w ramach pieczy zastępczej – 20% (max. 20 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pracowni Badań SOMA Monika Kwiecińska-Zdrenka, która otrzymała 60 punktów.
Oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz pod względem zgodności ze specyfikacją zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 602.78 KB)
    Pobierz