Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. osoby do projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiska Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 czerwca 2016 - 16:02, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do koordynowania i rozliczania projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie:
prowadzenie działań związanych z koordynacją projektu ze strony Miasta (partnera projektu), w tym planowanie czynności projektowych, przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji, prowadzenie sprawozdań z realizacji projektu, wprowadzanie zmian związanych z projektem do projektu budżetu Miasta;
udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego projektem oraz w stały kontakt mailowy i telefoniczny z liderem i drugim partnerem,
koordynacja działań i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, polegająca m.in. na inwentaryzacji i rekrutacji do projektu instytucjonalnych użytkowników (np. OPS, DPS, DDP, ŚDS, UP, szpitale, poradnie zdrowia psychicznego i terapii uzależnień, Biura Urzędu m.st. Warszawy, placówki oświatowe, publiczne uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i inne)  oraz przetestowanie tych podmiotów przygotowanymi narzędziami badawczymi – min. 30 użytkowników;
przygotowanie koncepcji działania struktury organizacyjnej w skali Warszawy, składającej się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów (zdrowia, edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej i „ekspertów przez doświadczenie”). Opracowanie zakresu jej zadań, kompetencji, współpracy z już istniejącymi dzielnicowymi Punktami Informacyjno-Konsultacyjnymi;
współpraca z radcą prawnym w zakresie przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych umożliwiających upowszechnienie i wdrożenie modelu wypracowanego w projekcie;
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu (wspólnie z liderem i drugim partnerem);
nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
współpraca z pracownikami Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020).

 

Wymagania oczekiwane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 września 2016 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bkrzyszton@um.warszawa.pl  do  dnia 13 czerwca 2016 r. do  godz. 12:00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-otw.pdf, file size: 87.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik - formularz oferty
  (plik: zalacznik_do_zapytania.doc, file size: 58 KB)
  Pobierz