Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostarczenia zdjęć seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 września 2016 - 14:46, rkadej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie i dostarczenie dla Zamawiającego minimum 250 zdjęć w wyznaczonym terminie (26 września 2016 r. – 2 października 2016 r. - 7 dni wykonywania zdjęć) wraz z postprodukcją zaakceptowanych przez Zamawiającego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

 

2.       WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zdjęcia mają stanowić fotorelację przebiegu wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego odbywających się na terenie Warszawy w czasie Warszawskiego Tygodnia Seniora tj. organizowanych w dniach 26 września 2016 r. – 2 października 2016 r.
 2. Zdjęcia mają przedstawiać osoby starsze (ewentualnie wraz z wnukami) podczas różnego typu aktywności m.in.: zajęć komputerowych, sportowych, wizyty w kinie, teatrze, wycieczki, zwiedzania danego obiektu, udziału w pikniku rodzinnym czy potańcówce międzypokoleniowej.
 3. Zamawiający wskaże miejsca wykonywania zdjęć, które będą znajdować się w Warszawie
  i zapewni dostęp Oferentowi do ww. miejsc, które będą fotografowane.
 4. Oferent pokryje wszelkie własne koszty transportu związane z realizacją zamówienia do Wskazanych przez Zamawiającego miejsc.
 5. Oferent powinien posiadać odpowiedni profesjonalny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
 6. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich 250 zdjęć Zamawiającemu już po procesie postprodukcji do 21 dni roboczych po terminie ich wykonania.
 7. Oferent powinien wykonać i przekazać Zamawiającemu, wszystkie zdjęcia w technice cyfrowej o rozdzielczości min. 20 Mpx i w formacie w JPG, TIFF i RAW procesie postprodukcji wszystkich 250 zdjęć na nośniku elektronicznym: płyta CD, DVD, pendrive.
 8. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania majątkowych praw autorskich do zrobionych zdjęć.
 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia,

2)       dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

3)      są dyspozycyjni w dniach 26 września 2016 r. – 2 października 2016 r.

 

Zamawiający stwierdzi, że Oferent spełnił ww. warunki poprzez złożenie oświadczenia przez Oferenta (załącznik nr 1).

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

1)       Cena brutto oferty - 60%.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:


                                 Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------x 60%
                                       cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

2)       Umiejętności Oferenta w zakresie wykonania zdjęć osobom starszym ocenione na podstawie przesłanych 5 zdjęć przedstawiających seniorów wykonanych przez Oferenta – 40%.

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „umiejętności Oferenta” wg wzoru:


             punkty przyznane Oferentowi
 Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 40%
                                 najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium umiejętności Oferenta


Umiejętności Oferenta będą ocenione wg kryteriów jakościowych:

 1. technicznych – ekspozycja, ostrość, kolorystyka, kadr, plan, kompozycja (0-5 pkt.),
 2. artystycznych – przekazanie tematu głównego, wyrazistość i ekspresja tematu (0-5 pkt.).

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 7 dni zdjęciowych w okresie 26.09.2016 - 2.10.2016, przekazanie zdjęć nie później jednak niż do dnia 24.10.2016 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz 5 przykładowych zdjęć osób starszych wykonanych przez Oferenta.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.mnawrot@um.warszawa.pl do dnia 19 września 2016r.  do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostarczenie zdjęć seniorów
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_foto_seniorzy.pdf, file size: 1182.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - wykonanie i dostarczenie zdjęć seniorów
  (plik: zalacznik_nr_1_foto.doc, file size: 58 KB)
  Pobierz