Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. korekty merytorycznej dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” po konsultacjach społecznych.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 września 2016 - 9:08, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.DODATKOWE WYJAŚNIENIE:
PYTANIE: "Zamierzamy wykazać się publikacjami, z których najstarsza jest z 2012 roku, czyli nie będzie istniało ryzyko, że dana publikacja nie mieści się w podanym 5 letnim okresie, w związku z czym istnieje możliwość podania wyłącznie roku powstania publikacji, jeżeli nie będzie możliwe ustalenia daty wydania, co do dnia?"
ODPOWIEDŹ: "Publikacje, które nie są starsze niż 2012 rok, mogą zostać wpisane do formularza ofertowego, z pominięciem dnia i miesiąca publikacji. Wskazane publikacje z 2011 roku muszą obowiązkowo posiadać także dzień i miesiąc publikacji."

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Korekta merytoryczna dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” po konsultacjach społecznych.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Na przedmiot zamówienia składają się:

·         przeprowadzenie analizy dokumentów: „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” oraz „Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych” dostępnych na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/warszawskie-standardy-dostepnosci-przestrzeni-miejskiej.

·         przeprowadzenie korekty dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” uwzględniając kwestie merytoryczne:

ü  uwzględnione uwagi zawarte w Raporcie z konsultacji społecznych,

ü  zasady projektowania uniwersalnego,

ü  wytyczne dotyczące transportu rowerowego w Warszawie - wprowadzone zarządzeniem nr 5523/2010 z dnia 18.11.2010 r., umieszczone na stronie:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm

ü  wytyczne dotyczące ruchu pieszego - „Rozwój ruchu pieszego, Standardy i Wytyczne” - przygotowywane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji, umieszczone na stronie:  http://www.transport.um.warszawa.pl/rozw-j-ruchu-pieszego-w-warszawie, wraz z materiałami dodatkowymi,

ü  korekta może uwzględnić wytyczne określone w normie ISO 21542:2011;

ü przygotowanie rozdziałów dokumentu w jednolitej strukturze, dostępnej w intuicyjny sposób zarówno dla profesjonalistów (projektantów, wykonawców), jak i dla mieszkańców, czy inwestorów,

ü przygotowanie graficzne dokumentu, w tym: jednolita, ułatwiająca poruszanie się po tekście ikonografika, wymiana zdjęć (tam gdzie jest to niezbędne) na zdjęcia o wyższej jakości.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.        Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania uniwersalnego, w tym zasad dostosowywania dróg, ciągów pieszych, obiektów służących do obsługi transportu publicznego (kołowego i szynowego) oraz obiektów małej architektury występujących w przestrzeni publicznej, dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum dwóch:

·         publikacji (opracowań, artykułów, badań) – opublikowanych w czasopismach branżowych, bądź

·         publikacji jak wyżej w wydaniach książkowych w wersji papierowej, o nakładzie min. 1000 egzemplarzy, posiadających nadany numer ISBN, bądź

·         ekspertyz lub projektów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów wraz z referencjami

dotyczących zasad projektowania uniwersalnego w zakresie przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innych osób z ograniczoną mobilnością.

Wykaz publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania uniwersalnego, w tym zasad dostosowywania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami dróg, ciągów pieszych, obiektów służących do obsługi transportu publicznego (kołowego i szynowego) oraz obiektów małej architektury występujących w przestrzeni publicznej, można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie
o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

 

2.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury/ zagospodarowania przestrzennego oraz inżynierii komunikacyjnej/drogownictwa. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

·         50% - cena.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 50 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·         40% - przygotowanie opisu jednego podrozdziału „Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy” wskazanego przez Zamawiającego (2.2 Przejścia dla pieszych – bezkolizyjne – elementy dojścia do obiektu i elementy obiektu –strony w dokumencie 47-50).

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania ww. rozdziału, który zostanie oceniony pod kątem merytorycznym. Koncepcja zostanie oceniona pod kątem następujących kryteriów:

− zgodność z przepisami wskazanymi w Warunkach realizacji zamówienia: 0-12 pkt;

− kompletność opracowania: 0-13 pkt;

− przejrzystość i wartość informacyjna elementów graficznych: 0-15 pkt.

 

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 40 punktów. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

·         10% - doświadczenie w opracowaniu publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów.  Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów, wykazanych w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 2 punkty za każdą, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 publikacje, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. Wykazane w tabeli publikacje, ekspertyzy lub projekty nie mogą się powielać.

 

  

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 31 stycznia 2017r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl do dnia 30 września 2016 r. do godz. 13.00.

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.          Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.          Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

i.            Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

j.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

 

8.          UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_standardy.pdf, file size: 100.7 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - Załącznik nr 1
  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 92.03 KB)
  Pobierz