Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XIII Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 grudnia 2016 - 12:02, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XIII Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XIII Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.
Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)    Usługa świadczona jest w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w  terminie 18.12.2016 r., w godz. 11.00-15.00.
2)    Zamówienie dotyczy przedstawienia propozycji działań, przygotowanie i przeprowadzenie kilku godzinnych świątecznych warsztatów twórczych dla dzieci i ich rodziców, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.
3)    Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich
4)    Zaproponowane działanie: animacje i zabawy świąteczne mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy i integracji rodzin oraz inspirowanie uczestników dzieci i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.
5)    Wykonawca zapewni, że po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik z nich wyjdzie z własnoręcznie wspólnie zrobionym świątecznym prezentem.
6)    Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji działań(materiały plastyczne, papiernicze i inne, zgodnie z przedstawioną ofertą).
7)    Wykonawca zapewni dekoracje oraz oprawę muzyczną we wskazanej przez Zamawiającego przestrzeni, dzięki którym zostanie osiągnięty bajkowy klimat Świąt Bożego Narodzenia.
8)    Wykonawca zapewni animatorom świąteczne przebrania.
9)    Korzystający nie ponoszą odpłatności za udział w warsztatach.
10)   Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 Doświadczenie w obszarze prowadzenia animacji i działań integrujących rodziny za okres do trzech lat przed  upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie) – Tabela 1.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto – do 30 punktów, 30 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.
2. Koncepcja warsztatów przedstawiona w formie dodatkowego załącznika – do 30 punktów, przy czym 20 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w warunkach realizacji zadania, dodatkowo do 10 punktów może otrzymać Oferent, który zaproponuje realizację działań  w najbardziej nowatorski i kreatywny sposób.
3. Liczba zaangażowanych animatorów w przeprowadzenie działania (Tabela 2):
– do 20 punktów, przy czym:
•    od 1  do 2 animatorów – 5 punktów
•    od 3  do 4 animatorów – 10 punktów
•    od 5  do 6 animatorów – 15 punktów
•    od 6 i więcej animatorów – 20 punktów
4.Działania w obszarze objętym zapytaniem ofertowym wykonane we współpracy z samorządem (Tabela 3) – 20 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 18.12.2016 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań i kryteria ów oceny oferty.
2)    Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.
3)    Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl  do  dnia  6.12.2016r.  do  godz. 10.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 30 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem  złożenia rachunku/ faktury w Biurze do 20 grudnia 2016 r.,
2)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
3)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.
4)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
5)    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XIII Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.

- przewidywanej liczby uczestników - konieczne do zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów do warsztatów

XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne, jest otwartą imprezą plenerową, skierowaną do wszystkich mieszkańców Warszawy. Namiot przeznaczony do realizacji działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i ich rodziców jest w stanie jednorazowo pomieścić ok. 80 osób.

- informacji czy na miejscu będą zapewnione stoły i krzesła pod warsztaty

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia będzie wyposażone w  drewniane stoły, ławy oraz  krzesła, niezbędne do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i rodziców.

- miejsca spotkania i czy będzie jakieś zadaszenie - wewnątrz budynku czy na zewnątrz ?

Zadanie będzie realizowane w namiocie o wymiarach 10x25m, ustawionym na Placu Teatralnym. Część tego namiotu zostanie wydzielona na przeprowadzenie działań edukacyjno – integracyjnych dla dzieci i ich rodziców.

- co jest jeszcze przewidziane podczas tego spotkania ? będzie np. jakiś konferansjer ?

Działania edukacyjno integracyjnych dla dzieci i ich rodziców są jednym z elementów imprezy plenerowej pod nazwą XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Podczas spotkania przewidziane są m.in. występy artystyczne na scenie oraz punkty wystawiennicze parterów wydarzenia. Imprezę poprowadzi konferansjer.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: kraina_mikolaja_zapytanie_ofertowe_01_12.pdf, file size: 509.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: kraina_mikolaja_zalacznik_1.doc, file size: 83 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wyjaśnienia do zapytania
  (plik: wyjsnienia_do_zapytania.pdf, file size: 213.87 KB)
  Pobierz