Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą” na potrzeby projektu „Praski kokon” realizowanego w ramach POWER

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 11 maja 2017 - 12:05, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą” na potrzeby projektu „Praski kokon” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą”, która będzie podstawą do opracowaniu modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Usługa ta zwiera w sobie elementy ewaluacji ex-ante oraz ewaluacji on-going (przede wszystkim oferty pomocowej dotychczas kierowanej do mieszkańców tego terenu, w tym realizowanych wcześniej i aktualnie projektów  -  m.in. LSW Kluby Przyjazne Rodzinom, TUPRAGA  WAW PL – oraz programów, np. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku).

Terytorium pogłębionej diagnozy „Nowa Praga” obejmuje kwartał ulic: Wileńska, Targowa,  11 Listopada, Stalowa, Czynszowa – z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej

Pogłębiona diagnoza terytorium jest integralną częścią działań realizowanych w projekcie „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem pogłębionej diagnozy terytorium jest:

·      Określenie stanu faktycznego:

- form dotychczas udzielanego wsparcia rodzinom oraz ich członkom, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży,

- efektywności dotychczas udzielanego wsparcia oraz przyczyn niepowodzeń,

- aktualnej sytuacji beneficjentów modelu tj. sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

·      Zdiagnozowanie uwarunkowań, które są przyczyną niepowodzeń, w tym określenie relacji badanych zjawisk z elementami systemu instytucjonalnego wsparcia na obszarze „Nowej Pragi”.

·      Zaprezentowanie kierunków możliwych zmian, w tym sformułowanie wniosków
i rekomendacji, które zostaną uwzględnione przy konstrukcji modelu.

·      Zaproponowanie katalogu oczekiwań wobec modelu, w tym:

- określenie wiedzy, kompetencji  i motywacji potrzebnej odbiorcom modelu – mieszkańcom,

- określenie wiedzy, kompetencji  i motywacji potrzebnej użytkownikom modelu -  pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych.

·      Ocena dotychczasowej współpracy instytucjonalnej oraz określenie niezbędnych zmian dla uzyskania jej poprawy celem podniesienia jakości usług i wsparcia dla rodzin z terenu „Nowej Pragi” a także zaprezentowanie rekomendacji dla stosowania ich na innych terytoriach m.st. Warszawy i kraju.

·      Wskazanie dotychczasowych interesariuszy aktywnie włączających się w działania na rzecz rodzin i ich członków z terenu „Nowej Pragi” oraz pożądanych nowych interesariuszy mogących włączyć się w ww. działania.

Do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy terytorium wybrano metody badawcze:

- wtórną analizę danych zastanych (w tym elementy ewaluacji on-going opierającej się na doświadczeniach projektów i programów realizowanych na terenie Nowej Pragi)

- metody jakościowe - IDI indywidualne wywiady pogłębione,  FGI – zogniskowane wywiady grupowe oraz metodę ilościową – PAPI (w tym elementy ewaluacji ex-ante).

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Sposób realizacji badania diagnozy terytorium

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

 

 

1.1.  Analiza i zbieranie danych zastanych (tzw. desk research):

Usługa obejmuje:

1) analizę danych zastanych:

- udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego tj. wyniki ze zrealizowanych badań, sprawozdania z działalności placówek pomocowych, dane dotyczące zrealizowanych projektów na rzecz mieszkańców Pragi Północ, bazy danych, raporty, itp.

- pozyskanych przez Wykonawcę we własnym zakresie lub we współpracy
z Zamawiającym, zwłaszcza danych statystycznych, dotyczących podmiotów  z sektora prywatnego, danych z ogólnodostępnych baz, itp.

2) opracowanie wyników w postaci raportu cząstkowego, który będzie udostępniony Zamawiającemu zgodnie z harmonogramem (pk.II.4 zapytania ofertowego).

 

Efektem analizy danych powinna być baza wiedzy o funkcjonującym na rzecz rodzin z terenu Nowej Pragi systemie:

·         instytucjonalnym

·         wsparcia rodzin

·         aktywności środowiskowej  

·         na pięciu poziomach: rodzina, sąsiedztwo, „teren projektu”, dzielnica, miasto.

 

1.2.  Badanie ilościowe: PAPI (300 wywiadów)

Usługa obejmuje:

1)      przygotowanie kwestionariusza wywiadu, który zostanie skonsultowany w Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji terenowej badania,

2)      przeprowadzenie 300 efektywnych wywiadów z wykorzystaniem techniki PAPI, z następującymi uczestnikami badania:

a) mieszkańcy Nowej Pragi,

b) przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (w tym prywatnych) z terenu Dzielnicy Praga Północ lub innego obszaru, ale działających na rzecz mieszkańców badanej dzielnicy, także terytorium Nowej Pragi,

3)      przygotowanie zbioru z wynikami badania w formacie SPSS (plik .sav), kontrolę logiczną zbioru, analizę pozyskanych wyników 

4)      przygotowanie raportu cząstkowego -  raport tabelaryczny zawierający tabele krzyżowe z wynikami badania w formacie MS Excel (plik .xlsx) oraz SPSS (plik .spv); tabele będą zawierały pytania głównej części kwestionariusza skrzyżowane z wybranymi pytaniami metryczkowymi lub innymi pytaniami głównej części kwestionariusza wskazanymi przez Zamawiającego.

1.3. Badanie jakościowe: IDI oraz FGI

Schemat badania jakościowego uwzględnia trzy ścieżki przeprowadzenia pogłębionej diagnozy:

 • ścieżka współpracy instytucjonalnej,
 • ścieżka pracy z rodziną,
 • ścieżka pracy środowiskowej.

 

 

Współpraca międzyinstytucjonalna

Praca z rodzina

Praca środowiskowa

Oddziaływanie systemowe „strategia top down” (od ogółu do szczegółu; od systemu do rodziny)

„strategia inside out” (łączenie, rozprzestrzenianie kluczowych pojęć, węzłów współpracy wokół rodziny

Oddziaływanie środowiskowe „strategia bottom up” (od szczegółu, od nieformalnych działań oddolnych do systemu)

„Od systemu”

„Od rodziny”

„Od społeczności/środowiska”

10 IDI z:

przedstawicielami instytucji, działających na rzecz rodzin mieszkających na badanym terytorium

20 IDI z przedstawicielami rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

oraz

co najmniej 1 studium przypadku rodziny (jednej z objętych IDI - wybranej wspólnie z Zamawiającym) zawierające:

-     studium biograficzne analizujące przyczyny obecnej sytuacji (perspektywa rodziny)

-     studium pomagania rodzinie (perspektywa osoby pomagającej)

10 IDI z:

1.       mieszkańcy/sąsiedzi

2.       społecznicy, animatorzy pracownicy ngo, instytucji, grup środowiskowych

FGI  (2) z:

przedstawicielami instytucji wsparcia: z terenu projektu, Pragi Północ, ogólnomiejskich - działających na terenie projektu

 

FGI (3) z:

różnymi grupami (np. młodzież, seniorzy, liderzy)

 

 

Mapa zasobów i zagrożeń na pięciu poziomach: rodzina, sąsiedztwo, „teren projektu”, dzielnica, miasto

 

1.3.1. IDI  - indywidualne wywiady pogłębione

Usługa obejmuje:

1)    przygotowanie scenariuszy wywiadów w zależności od badanej grupy respondentów(które zostaną skonsultowane przed ich zastosowaniem z Zamawiającym),

2)    rekrutację respondentów do indywidualnych wywiadów pogłębionych,

3)    przeprowadzenie 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego scenariuszami oraz założeniami rekrutacyjnymi, w tym z członkami 20 rodzin oraz z przedstawicielami ich otoczenia (środowisko lokalne, przedstawiciele instytucji z obszaru pomocy społecznej, edukacji, sądownictwa kultury, itp.),

4)    przygotowanie transkrypcji z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych,

5)    opracowanie na podstawie danych z IDI co najmniej jednego studium przypadku rodziny zawierającego:

-   studium biograficzne analizujące przyczyny obecnej sytuacji (perspektywa rodziny)

-   studium pomagania rodzinie (perspektywa osoby pomagającej).

 

Rodziny, z których członkami przeprowadzone zostaną IDI zostaną wskazani Wykonawcy przez Zamawiającego. Przedstawiciele otoczenia rodzin, z którymi należy przeprowadzić IDI zostaną ustaleni przez Wykonawcę z badanymi rodzinami i/ lub z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania danych osobowych uzyskanych w trakcie prowadzenia badania oraz przestrzeganie zasad postępowania zapewniających ich ochronę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

1.3.2. FGI – zogniskowane wywiady grupowe

Usługa obejmuje:

- przygotowanie scenariuszy zogniskowanych wywiadów grupowych (w zależności od grupy respondentów),

- rekrutację respondentów zogniskowanych wywiadów grupowych,

- przeprowadzenie 5 zogniskowanych wywiadów grupowych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszami oraz założeniami rekrutacyjnymi  ,

- przygotowanie transkrypcji ze zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych,

- opracowanie raportu cząstkowego obejmującego wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych. 

Wywiady grupowe zostaną przeprowadzone w tzw. fokusowni (z lustrem weneckim) - lub w przypadku braku lustra weneckiego z możliwością podglądu przebiegu wywiadu z sąsiedniego pomieszczenia wyposażonego w monitor - zapewnionej przez Wykonawcą po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

 

1.4. Proponowane obszary tematyczne diagnozy terytorium:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji diagnozy - i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu w postaci opracowania pn.: Raport metodologiczny pogłębionej diagnozy terytorium Nowej Pragi” - oraz odpowiadających jej kryteriów i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:

1)    Określenie stanu faktycznego czyli aktualnej sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dotychczas udzielanego wsparcia i przyczyn niepowodzeń z dwóch perspektyw: rodziny i przedstawiciela instytucji/organizacji wspierającej, w tym:

a.    Historyczno-pokoleniowe aspekty zamieszkiwania terytorium – związanie
z tym terenem środowisko rodzinne pochodzenia rodziców, plany rodziny dot. dalszego zamieszkiwania,

b.               Status ekonomiczny rodzin – samoocena i ocena instytucjonalna,

c.               Perspektywy i oczekiwania życiowe

d.               Wzorce kulturowe oraz hierarchia wartości

e.               Relacje rodzinne i stosunki wewnątrz rodzinne

f.                Organizacja wolnego czasu rodzin oraz korzystanie z dóbr kultury

g.               Profilaktyka zdrowotna – zdrowy styl życia

h.               Rodzaje wsparcia, a jakich korzystała i korzysta rodzina, potrzeby w tym zakresie (rodziców i dzieci)

2)    Ocena lokalnych zasobów w obszarze: pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, handlu i usług, zatrudnienia (mapa zasobów) oraz ich gotowości do działania na rzecz społeczności lokalnej
i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

3)    Ocena aktywności mieszkańców i dotychczas prowadzonych lokalnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną.

4)    Ustalenie działań niezbędnych do zintegrowania i podniesienia jakości współpracy przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z rodzinami.

5)      Sposób postrzegania problemu dziedziczenia ubóstwa, źródeł, przyczyn
i propozycji jego rozwiązania przez przedstawicieli sektora publicznego, sektora prywatnego, sektora organizacji pozarządowych,

6)      Inne, wynikające z potrzeb Zamawiającego.

 

Podana wyżej metodologia diagnozy stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

2. Raport z diagnozy terytorium

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: (1) raportu metodologicznego diagnozy,  (2) raportów cząstkowych (we wskazanych obszarach wykonanych prac), (3) całościowego końcowego raportu z diagnozy – w terminach zgodnych  z harmonogramem wskazanym w punkcie II.4 zapytania - oraz zaprezentowania wyników diagnozy oraz wniosków i rekomendacji na zorganizowanych przez Zamawiającego spotkaniach konsultacyjnych z udziałem interesariuszy, wszystkich partnerów w projekcie, potencjalnych odbiorców modelu.

2.1. Raport metodologiczny pogłębionej diagnozy terytorium Nowej Pragi będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję diagnozy, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej (w podziale na badanie ilościowe i jakościowe).

2.2. Raport z diagnozy terytorium musi zawierać następujące elementy:

 • opis celu i zakresu diagnozy
 • kryteria oceny i pytania badawcze;
 • opis zastosowanej metodologii badawczej (w tym harmonogram badania, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej, opis sposobu doboru próby badawczej);
 • opis przebiegu badań i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
 • opis wyników badań;
 • wnioski i rekomendacje.

Do raportu powinny być dołączone narzędzia badawcze w formie załączników.

 

 

2.3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

 • raport metodologiczny  w edytorze MS Word, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
 • narzędzia badawcze (kwestionariusze, scenariusze) oraz kwestionariusze rekrutacyjne wykorzystanie w trakcie realizacji zamówienia w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
 • zbiór zawierający wyniki z badania ilościowego w formacie SPSS (plik .sav) za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
 • transkrypcje z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych w wersji elektronicznej w edytorze MS Word za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
 • raporty cząstkowe w wersji papierowej (4 egzemplarze – wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/MS EXEL oraz PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
 • raport końcowy w wersji papierowej (4 egzemplarze – wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD (4 szt.),
 • prezentację wyników i rekomendacji wynikających z diagnozy w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point
  na płycie CD lub DVD.

Raporty oraz prezentacja w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa.

2.4. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników diagnozy na 2 spotkaniach konsultacyjnych z udziałem interesariuszy, wszystkich partnerów w projekcie, potencjalnych odbiorców modelu zorganizowanym przez Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

 

3. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami:

1)      Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych,

2)      Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,

3)      organizacji pozarządowych – partnerów realizujących projekt „Praski kokon”: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin „Korale” i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 

4. Harmonogram

1. Usługa będzie realizowana zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie. W Harmonogramie powinny zostać uwzględnione terminy spotkań się z Zamawiającym w celu konsultacji procesu badawczego.

2. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji z Zamawiającym nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do harmonogramu badania nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

 

5. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do:

1)      wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

2)      pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,

3)      bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu
z postępu realizacji usługi,

4)      niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach,  zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi,

5)      regularnego spotkania się z Zamawiającym w celu konsultacji procesu badawczego. Spotkania będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

6. Dodatkowe informacje

Wszystkie koszty związane z prowadzoną diagnozą są po stronie Wykonawcy.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1)    wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia o wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto dotyczące przeprowadzenia badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej,

2)    wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia dotyczące przeprowadzenia badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

3)    wykażą, że dysponują / będą dysponować minimum czteroosobowym zespołem badawczym dedykowanych do realizacji niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzić będą:

a)  osoba pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, która jest autorem lub współautorem, co najmniej 3 raportów z badań, ewaluacji, diagnozy projektów/usług społecznych (w tym min. 1 raport dotyczący rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi), przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz w okresie co najmniej 3 ostatnich lat kierowała przynajmniej 2 projektami badawczymi o tematyce społecznej,

b)  jedna z osób jest moderatorem zogniskowanych wywiadów grupowych dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje - co najmniej 3-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych z wykorzystaniem technik projekcyjnych, tzn. w ciągu co najmniej 3 ostatnich lat uczestniczył jako moderator przynajmniej w 3 projektach badawczych o tematyce społecznej realizowanych z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów grupowych oraz:

-          opracowywał scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych,

-          moderował zogniskowane wywiady grupowe,

-          analizował i interpretowała wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych,

-          opracowywał raporty badawcze ze zogniskowanych wywiadów grupowych,

-          prezentował wyniki badań jakościowych,

c)    jedna z osób jest badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje - w okresie ostatnich 3 lat  pracował jako badacz ilościowy w co najmniej 3 projektach oraz:

- opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką PAPI lub CAPI,

- zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,

- przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,

- opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

d)  jedna z osób jest moderatorem indywidualnych wywiadów pogłębionych dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje – ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych, tzn. w ciągu co najmniej 2 ostatnich lat moderował indywidualne wywiady pogłębione w ramach przynajmniej 2 projektów badawczych o tematyce społecznej realizowanych z wykorzystaniem techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (każda dodatkowa osoba wskazana przez Wykonawcę jako moderator  indywidualnych wywiadów pogłębionych  powinna posiadać wskazane powyżej minimalne kwalifikacje).

 

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena  - 40 % (maksymalnie 40 pkt)

2. Doświadczenie Wykonawcy (potwierdzone dokumentami [1]) w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  –  24% (maksymalnie 24 pkt):

 

 

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej

Liczba punktów

od 4 do 8

8 punktów

od 9 do 16

16 punktów

17  i więcej badań

24 punktów

 

 

 

3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 24%  (maksymalnie 24 pkt):

za każdy dokument[2] potwierdzający przeprowadzenie badań, ewaluacji, diagnozy  w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oferent otrzyma 3 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 24 pkt.

UWAGA: W przypadku, gdy ofertę składa firma, proszę wskazać doświadczenie ekspertów oddelegowanych do realizacji diagnozy.

 

4.Wskazana przez Wykonawcę liczbę dodatkowych, powyżej koniecznego minimum (określonego w punkcie II 1.3.1 zapytania ofertowego), studium przypadku rodziny.

Za każde zaoferowane dodatkowe studium przypadku Zamawiający przydzieli ofercie 4 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 12. W przypadku zaoferowania większej niż 3 liczby dodatkowych studium przypadku, Zamawiający przydzieli danej ofercie maksymalną liczbę punktów tj. 12.

W przypadku nie wypełnienia w Formularzu Oferty tego punktu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje przeprowadzenia dodatkowych studium przypadku rodziny.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania diagnozy, oraz sporządzenia raportów według uzgodnionego harmonogramu, o którym mowa w pkt. II.4.:  od  dnia  podpisania umowy do 31 lipca 2017 r.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesunięcia terminu złożenia raportu końcowego   z diagnozy terytorium, pod warunkiem przedstawienia w terminie do 31 lipca br. raportów cząstkowych.

 

 

 

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.jasinska@um.warszawa.pl  do dnia 18 maja 2017 r.  do  godz. 12.00.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie  z Umową / zamówieniem.

3.      Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

5.      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji   o wyborze najkorzystniejszej  oferty

6.      Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.[1] Dowodami, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.

[2] Dowodami, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-_diagnoza-praski_kokon.pdf, file size: 4359.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_diagnoza.doc, file size: 106.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 31.68 KB)
  Pobierz