Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 czerwca 2017 - 11:50, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy dotyczącej oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie (dalej jako „analiza”). 

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Cel analizy

Przeprowadzenie diagnozy problemów używania alkoholu i narkotyków w m.st. Warszawie 

 

2.2 Zakres tematyczny

Zakres tematyczny analizy obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

1. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu

2. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy używających środków psychoaktywnych ze wskazaniem używanego środka, w tym oszacowanie bieżących (ang. current use), okazjonalnych (ang. recent use), eksperymentujących (ang. lifetime experience) oraz  problemowych (w tym także opiatowych) i użytkowników środków psychoaktywnych 

3. oszacowanie struktury spożycia alkoholu w m.st. Warszawie – z podziałem na rodzaj napojów alkoholowych

4. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy z uzależnieniem krzyżowym

5. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy z uzależnieniem mieszanym

6. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy z syndromem DDA

7. oszacowanie liczby osób współuzależnionych

8. analiza wzorów używania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu  – w tym w zależności m.in. od wieku, płci i od wykształcenia

9. wskazanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy używających środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, leczących się w placówkach lecznictwa odwykowego w programach podstawowych (finansowanych z NFZ) 

10. określenie jaka liczba osób korzystających z leczenia w ramach NFZ trafia do programów terapeutycznych ponadpodstawowych

11. określenie jaka liczba pacjentów wraca do ponownego leczenia po ukończonym pełnym cyklu terapeutycznym 

12. wskazanie liczby dorosłych osób w programach substytucyjnych na terenie m.st. Warszawy

13. diagnoza dostępności oferty pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu na terenie m.st. Warszawy

14. określenie liczby zgonów z powodu używania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu na terenie m.st. Warszawy

 

2.3 Metody realizacji zadania:

W celu przeprowadzenia analizy należy wykorzystać przede wszystkim dane będące w posiadaniu placówek działających na terenie m.st. Warszawy (analiza danych zastanych), w szczególności :

- poradni leczenia od alkoholu i współuzależnienia  

- dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu 

- oddziałów detoksykacyjnych i całodobowego oddziału terapii uzależnienia od alkoholu 

- placówek lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

- oddziałów i poradni leczenia substytucyjnego 

- Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych 

- stowarzyszeń abstynenckich i innych warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze uzależnień

- ośrodków pomocy społecznej

- policji, straży miejskiej

- Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 

- Instytutu Psychiatrii i Neurologii

- Głównego Urzędu Statystycznego

 

Analiza danych zastanych powinna obejmować minimum 3 lata (w tym obowiązkowo lata 2014-2015-2016) oraz zawierać również opis dynamiki zmian z tego okresu.

 

Ponadto aby jak najpełniej opisać zakres tematyczny, można przeprowadzić analizę za pomocą innych metod – wykorzystać można np. kwestionariusze, wywiady grupowe/indywidualne – w tym terenowe, obserwacje środowiskowe, oszacowanie metodą punktu odniesienia (benchmark), studium przypadku (case study) i inne metody.

 

Warunkiem jest stosowanie anonimowości i poufności zebranych danych.

Analiza powinna być przeprowadzona zgodnie z metodologią Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA

 

2.4 Dodatkowe zadania Wykonawcy:

a) opracowanie harmonogramu realizacji analizy

b) wybór narzędzi i metod badawczych, opracowanie projektu narzędzi 

c) konsultacja harmonogramu, metodologii analizy i wszystkich projektów narzędzi badawczych z zamawiającym przed przeprowadzeniem analizy

d) zapewnienie kadry w liczbie umożliwiającej terminową i prawidłową realizację analizy

e) bieżące monitorowanie realizacji i przekazywanie informacji Zamawiającemu

f) przygotowanie raportu z analizy obejmującego całościową, kompleksową analizę zebranego materiału wraz z wnioskami i rekomendacjami w formie elektronicznej w edytorze Microsoft Word; do raportu należy dołączyć raport metodologiczny wraz z analizą statystyczną i zbiorem danych z badań kwestionariuszowych w formacie SPSS. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu z analizy i raportu metodologicznego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu z analizy i raportu metodologicznego.

g) przygotowanie prezentacji wyników analizy wraz z wnioskami i rekomendacjami w programie MS Power Point 

h) bieżące monitorowanie realizacji analizy i przekazywanie informacji Zamawiającemu.

 

UWAGA:

1) Wykonawca powinien w ofercie przedstawić plan przeprowadzenia diagnozy – koncepcję metodologiczną, w tym m.in. rodzaje metod, próbę badawczą, źródło pochodzenia danych i rodzaj danych wykorzystanych do odpowiedzi na poszczególne zagadnienia analizy.

 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz opisania zagadnień przedstawionych w pkt 2.2 (zakres tematyczny). Lista przedstawionych zagadnień ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym. Ostateczna lista szczegółowych zagadnień zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :

w zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 5 projektów badawczych o tematyce społecznej (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

 

Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.

 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

1. Cena brutto oferty – 20% (maksymalnie 20 pkt)

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                               Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty

Liczba punktów =  -------------------------------  x 20%

                                      cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

 

2. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych – 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

10 % (10 pkt) opisane w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 - za każdą osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie była autorem lub współautorem raportów badawczych (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie) z minimum 2 projektów badawczych o tematyce społecznej dotyczącej zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami.

 

 

Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.

 

 

3. Metodologia wykorzystana do analizy - 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

Wykonawca zaproponuje koncepcję metodologii, zawierającą co najmniej analizę danych zastanych opisanych w pkt 2.3. (metody realizacji zadania) , w tym, o ile będzie to zasadne rozszerzy/uzupełni o możliwe inne metody i techniki.  

W ofercie należy zamieścić szczegółowy opis narzędzi i metod badawczych planowanych do wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania. Należy uzasadnić wybór przedstawionych działań, metod i narzędzi, w tym podać informację które z nich zostaną wykorzystane do analizy poszczególnych zagadnień tematycznych i dlaczego pozwolą na diagnozę danego zagadnienia. Uzasadnienie powinno być jasne, zwięzłe, ale wyczerpujące, oparte na faktach, wywodzie logiczno-analitycznym.

Ocenie podlegać będzie stopień merytorycznego dostosowania (adekwatność/trafność) zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności przeprowadzenia analizy poszczególnych zagadnień tematycznych), a także stopień praktycznej przydatności zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do uwarunkowań Zamawiającego.

 

4. Zakres tematyczny analizy - 20% (maksymalnie 20 pkt)

 

W ofercie można doprecyzować/uzupełnić podany w pkt 2.2 niniejszego zapytania zakres tematyczny analizy (nie wykraczając poza temat problemów używania alkoholu i narkotyków w m.st. Warszawie), podając m.in. uszczegółowiony zestaw zagadnień i pytań badawczych wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno być jasne, zwięzłe, ale wyczerpujące, oparte na faktach, wywodzie logiczno-analitycznym.

 

Ocenie podlegać będzie stopień merytorycznego dostosowania (adekwatność/trafność) zaproponowanego zestawu zagadnień do problematyki analizy, a także stopień praktycznej przydatności zestawu pytań do uwarunkowań Zamawiającego.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz wymagane załączniki.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mskora@um.warszawa.pl  do  dnia 14.07.2017 r.  do godz. 16.00 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.jj

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

g. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, nie więcej niż 100.000 zł netto. 

 

UWAGA:

W przypadku dodatkowych pytań związanych z zamówieniem prosimy o kontakt:

- w dniach 2.06-14.06.17 z p. Marzeną Skórą-Nowak, tel. 022-443-14-83, mskora@um.warszawa.pl

- w dniach 16.06-14.07.17 z p. Wiktorem Niziołkiem, tel. 022-443-14-47, wniziolek@um.warszawa.pl lub p. Agnieszką Dobiją-Nowak tel. 022-443-14-51, adobija@um.warszawa.pl

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe_analiza dot. oszacowania śr. psychoaktywnych
  (plik: 2_06_2017_zapytanie_ofertowe_oszacowanie_uz_sr_psychakt_w_tym_alkoholu.pdf, file size: 2465.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz ofertowy_zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1_formularz_oferty_oszac_uz_sr_psychoakt_w_tym_alkoholu.docx, file size: 16.35 KB)
  Pobierz