Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na analizie i doradztwie w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku na rzecz realizacji projektu Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 czerwca 2017 - 13:09, dnowinska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Usługa polegająca na analizie i doradztwie w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku na rzecz realizacji projektu Virtualna Warszawa, w tym:
1.1. Zorganizowanie grupy testerów składającej się z minimum 6 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – w skład grupy powinny wchodzić wyłącznie osoby niewidome oraz słabowidzące;
1.2. Udział grupy testerów w testach aplikacji mobilnej;
1.3. Udział przedstawicieli grupy testerów w warsztatach organizowanych przez Zamawiającego;
1.4. Opracowanie dokumentu podsumowującego testowanie aplikacji mobilnej.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału wskazanej w Ofercie grupy testerów w minimum 120 godzinach testów aplikacji w miejscach i czasie wskazanych przez Zamawiającego;
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco notatek z testowania Zamawiającemu;
2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału przedstawicieli grupy testerów (min. 2 osoby) w spotkaniach warsztatowych (ok. 10 spotkań) w miejscach i czasie wskazanych przez Zamawiającego;
2.4. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania swoich prac na każde żądanie Zamawiającego;
2.5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentu podsumowującego testowanie aplikacji oraz prac na rzecz tworzenia aplikacji mobilnej. Dokument powinien zawierać podsumowanie prac Wykonawcy, wnioski wynikające z testowania aplikacji mobilnej oraz rekomendacje w zakresie usprawnienia aplikacji mobilnej opracowywanej w ramach projektu Virtualna Warszawa oraz w zakresie wdrażania aplikacji mobilnych skierowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w okresie realizacji zamówienia będą dysponowali grupą testerów składającą się z minimum 6 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (w skład grupy powinny wchodzić wyłącznie osoby niewidome oraz słabowidzące), z których każda będzie dysponowała doświadczeniem w realizacji usługi polegającej na testowaniu minimum jednej aplikacji mobilnej tworzonej na systemy operacyjne Android lub iOS. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić w pkt. 2 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) proponowany skład grupy wraz z informacją o doświadczeniu każdego z członków grupy.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Cena: 50 %
2. Doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych na systemy operacyjne Android lub iOS: 50 % - Wykonawca otrzyma 5 pkt. za każdą wykazaną usługę polegająca na testowaniu aplikacji mobilnej na systemy operacyjne Android lub iOS, zrealizowaną przez osobę wskazaną w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z zastrzeżeniem, że usługi te nie będą tożsame z usługami wykazanymi na potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego – maksymalnie 50 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: dnowinska@um.warszawa.pl do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 13:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.
h. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1052.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 18.21 KB)
  Pobierz