Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia osoby do wsparcia działań informacyjnych w ramach programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 lipca 2017 - 8:20, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.
Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:
Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:
- nadzór merytoryczny i współpracę z podmiotami realizującymi projekty w ramach zadania związanego z poprawą dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniora, 
- rozbudowę bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów,
- prowadzenie i rozwój strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Przyjazna Seniorom,
- współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,
- udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla seniorów,
- współpraca z radami seniorów w Warszawie, w szczególności przy wdrażaniu konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom,
- nadzór nad funkcjonowaniem platformy internetowej dla wolontariuszy www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl,
- nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
- współpracę z liderami aktywności społecznej wśród seniorów,
- poruszanie problematyki seniorskiej w przestrzeni publicznej, w tym eksponowanie więzi międzypokoleniowych, promowanie aktywności i pozytywnego obrazu starości,
- cykliczne przygotowanie informacji, raportów z realizacji działań Miasta na rzecz seniorów,
- koordynację monitoringu działań Programu Warszawa Przyjazna Seniorom  
- współpracę z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):
• umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) i korzystania z Internetu
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom), w szczególności w zakresie zarządzania Programem.
Wymagania oczekiwane:
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
• doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych,
• doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,
• wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
• doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1
(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
• doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1
(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)
• wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
• doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)
(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2017 r.


6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mborys@um.warszawa.pl  do  dnia 31 lipca 2017 roku  do  godz. 16.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie_ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_20.07.2017.pdf, file size: 1073.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty- załącznik 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 69.5 KB)
  Pobierz