Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 lipca 2017 - 15:40, pzygadlo

.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca 2017 r. do Zapytania ofertowanego zostały skierowane kolejne pytania potencjalnych oferentów.

Poniżej odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

Pytanie 1. Czy potwierdzenie koordynowania działań w projekcie unijnym może być podpisane " z upoważnienia" kierownika projektu?

Odpowiedź: Potwierdzenie może być podpisane przez osobę upoważnioną przez kierownika projektu.

Pytanie 2. Czy dokumentem potwierdzającym udział i koordynowanie zespołem może być pierwsza strona "Standardów pracy środowiskowej" z podaniem linku do pełnego tekstu zamieszczonego na stronie "warszawarodzinna"?

Odpowiedź: Z treści zapytania wynika, że materiał został przyjęty przez BPIPS jako obowiązujący standard pracy środowiskowej. Komisja oceniająca ofertę zweryfikuje czy wskazana usługa spełnia warunki przystąpienia do zapytania ofertowego.

Pytanie 3. Czy potwierdzenie koordynacji działań skierowanych do dzieci i młodzieży w grupie ryzyka może być wskazanie stron internetowych, a nie umowy zlecenia?

Odpowiedź: Załączony do oferty dokument powinien jednoznacznie i wiarygodnie potwierdzać wykonanie przez oferenta określonych zadań. Wykonanie umowy zlecenia jest potwierdzane przez Zleceniodawcę. Jeśli oferent posiada takie dokumenty to prosimy o ich przedstawienie lub jeśli na stronie internetowej znajdują się tożsame informacje, z których wynika, że Zleceniodawca potwierdził realizację zadania - proszę o  przesłanie zrzutu ekranu (print screen) wskazującego właściwe informacje oraz wskazanie adresu strony, której obrazem jest załączony zrzut ekranu.

Pytanie 4. Czy potwierdzeniem realizacji zajęć w obszarze pomocy rodzinie może być strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego?

Odpowiedź: Załączony do oferty dokument powinien jednoznacznie i wiarygodnie potwierdzać wykonanie przez oferenta określonych zadań. Jeśli na stronie internetowej znajdują się informacje potwierdzające  przez UW realizację tych zajęć – proszę o przesłanie zrzutu ekranu (print screen) wskazującego właściwe informacje oraz wskazanie adresu strony, której obrazem jest załączony zrzut ekranu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. do Zapytania ofertowanego zostały skierowane pytania potencjalnych oferentów. Poniżej odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

 

Pytanie 1. Odnośnie pkt. Wyniki własnych konsultacji przeprowadzonych w ramach zamówienia z przedstawicielami 8 OPS  i rodzin wspierających realizujących to zadanie – rozumiem, że Państwo umożliwiacie nam kontakt z OPS i rodzinami wspierającymi?

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi kontakt z koordynatorami/ liderami asysty rodzinnej w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy, a za ich pośrednictwem będzie możliwy kontakt z rodzinami wspierającymi.

 

Pytanie 2. Odnośnie pkt. Wnioski i uwagi zebrane podczas konsultacji z przedstawicielami potencjalnych odbiorców i użytkowników – rozumiem, że tutaj również umożliwiony będzie kontakt np. z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi?

Odpowiedź: Zamawiający planuje zorganizowanie spotkania z potencjalnymi użytkownikami i odbiorcami modelu, na którym poszczególne elementy modelu będą konsultowane, w tym poradnik dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających. Oczekujemy, że osoba, która przygotuje poradnik poprowadzi jego konsultacje.

 

Pytanie 3. Odnośnie doświadczeń innych samorządów – chodzi o analizę dostępnej dokumentacji czy o osobiste dotarcie do samorządów mających doświadczenia w tworzeniu rodzin wspierających?

Odpowiedź: Sposób gromadzenia danych o doświadczeniu innych samorządów pozostawiamy Wykonawcy zamówienia.

 

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 24 lipca 2017 r. zamieszczono zaktualizowany aktywny załącznik formularza oferty,  w związku z oczywistą pomyłką polegająca na uprzednim zamieszczeniu niewłaściwego załącznika. Zmiana ta nie ma wpływu na termin składania ofert, który upływa 28 lipca 2017 r. Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym w formacie pdf zamieszczone w dniu 21 lipca 2017 r. zawiera prawidłowe informacje.

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka, polegająca na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego.

  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka, polegająca na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego.

Poradnik będzie elementem modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy opracowywanego w projekcie „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na:

I. Opracowaniu poradnika dla samorządu gminnego zawierającego standard ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających, składający się z następujących elementów:

1.       Miejsce rodzin wspierających w gminnej strukturze działań pomocowych na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

2.       Zasady ustanawiania rodzin wspierających z opisem rekrutacji tych rodzin, w tym propozycją narzędzi do rekrutacji.

3.       Zasady funkcjonowania rodzin wspierających,

4.       Obszary i zadania rodzin wspierających w pracy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

5.       Propozycja pakietu szkoleń dla rodzin wspierających.

6.       Zasady współpracy rodzin wspierających z asystentem rodziny oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

7.       Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez rodziny wspierające w związku z udzielaną pomocą, w tym kwalifikowalność kosztów, za które przysługuje zwrot,

8.       Rekomendacje rozwiązania przykładowych sytuacji problemowych we współpracy z rodzinami w formie studiów przypadku

9.       Przegląd rozwiązań dot. funkcjonowania rodzin wspierających w Polsce, badań, ewaluacji, publikacji dot. rodzin wspierających.

10.    Inne elementy istotne dla realizacji zadania.

II. Opracowanie raportu z przeprowadzonych przez Wykonawcę konsultacji poradnika w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zawierającego:

 

 1. Opis przebiegu dwóch spotkań konsultacyjnych poradnika z przedstawicielami potencjalnych odbiorców modelu oraz użytkowników modelu (przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych)
 2. Wnioski i uwagi zebrane podczas konsultacji.
 3. Prezentację w power point poradnika przygotowaną na potrzeby konsultacji

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania w  celu wprowadzenia ewentualnych korekt.

Przy opracowaniu ostatecznej wersji poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających Wnioskodawca powinien uwzględnić:

Dokumenty wypracowane przez Zamawiającego:

 1. Rekomendacje dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawa,, wzór umowy o zwrot kosztów określający zadania oraz zasady zwrotu kosztów wypracowane w m.st. Warszawy  
 2. Wnioski z Ewaluacji ustanawiania i funkcjonowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawie
 3. Standard realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawa
 4. Wnioski z Ewaluacji standardu realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawa prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy,
 5. Dane ze sprawozdań dotyczących rodzin wspierających i asysty rodzinne w m.st. Warszawie,
 6. Zadania wynikające z Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawa na lata 2016-2018,

Inne dokumenty dotyczące rodzin wspierających:

 1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjęty uchwałą Rady Ministrów,
 2. Publikacje dot. asysty rodzinnej i rodzin wspierających,
 3. Doświadczenia innych samorządów w ustanawianiu i funkcjonowania rodzin wspierających.
 4. Wyniki własnych konsultacji przeprowadzonych w ramach zamówienia z przedstawicielami 8 OPS  i rodzin wspierających realizujących to zadanie.
 5. Wnioski i uwagi zebrane podczas konsultacji z przedstawicielami potencjalnych odbiorców i użytkowników.
 6. Inne dokumenty zgromadzone przez Wykonawcę.

Zamówienie obejmuje przygotowanie koncepcji poradnika kompletnej i spójnej w płaszczyznach:
a) organizacyjnej i merytorycznej – z uwzględnieniem istniejących zasobów instytucjonalnych i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

b) formalno-prawnej i legislacyjnej – w oparciu o istniejący stan prawny,

c) ekonomicznej – z uwzględnieniem wydatków m. st. Warszawy na realizację zadania.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa) wypracowany materiał (poradnik, raport) - w wersji papierowej (wydruk kolorowy – 3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF, a prezentacja na spotkanie konsultacje w programie Power Point. - na płycie CD lub DVD

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

Wykażą, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności  jest krótszy, w tym okresie,  doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług: projektów, badań, ewaluacji, przeprowadzenia cyklu warsztatów/wykładów/szkoleń w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena  - 50 % (maksymalnie 50 pkt)

2. Doświadczenie Wykonawcy jako autor/współautor publikacji w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert    30% (maksymalnie 30 pkt):

 

 

Liczba przeprowadzonych usług w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Liczba punktów

od 5 do 7

10 punktów

od 8 do 10

20 punktów

11 i więcej usług

30 punktów

 

 

3. Doświadczenie jako autor/współautor publikacji nt. asysty rodzinnej/ rodzin wspierających – 20% (maksymalnie 20 pkt):

Za każdą publikację nt. asysty rodzinnej/ rodzin wspierających, której autorem/współautorem jest Wykonawca oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 20 pkt.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 roku, w tym:

·         Przedstawienie Zamawiającemu opracowanego podręcznika do dnia 5 września 2017 r.

·         Przeprowadzenie konsultacji poradnika oraz uwzględnienie wyników konsultacji i uwag Zamawiającego do poradnika do dnia 15  września 2017 r.

·         Złożenie raportu z konsultacji do 25 września 2017 r.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

1.       Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

praskikokon@um.warszawa.pl do dnia 28 lipca 2017

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
 2. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.

3.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

4.      Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  m.st. Warszawy.

5.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy a także za pomocą znaku funduszy europejskich z nazwą Programu  i znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

6.      Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

7.      Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

8.Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,

- bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi,

- niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi,

- spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanieofertowe.pdf, file size: 3127.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_-_model.doc, file size: 50 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  anulowany formularz oferty
  (plik: anulowany_zalacznik_-_formularz_ofertowy_-_model_0.doc, file size: 53 KB)
  Pobierz