Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na opracowaniu Programu z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin z dziećmi – odbiorców rządowego Programu Rodzina 500 plus.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 lipca 2017 - 17:01, pzygadlo

*UNIEWAŻNIONE*


Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.07.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia usługi z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin z dziećmi – odbiorców rządowego Programu Rodzina 500 plus zostało unieważnione.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Programu z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin z dziećmi – odbiorców rządowego Programu Rodzina 500 plus. Program ma na celu budowanie świadomości i właściwych nawyków zarządzania budżetem domowym m.in. poprzez pokazanie w przyjemny i przystępny sposób prawidłowych zachowań konsumenckich, nauczenie jak świadomie podejmować decyzje finansowe. W programie mają być ujęte proste sposoby pozytywnych zachowań finansowych w gospodarowaniu pieniędzmi. Zamówienie obejmuje koncepcję programu edukacji finansowej rodzin z wykorzystaniem gry i materiałów edukacyjnych, integrującą i angażującą cała rodzinę.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Program z zakresu edukacji finansowej powinien spełniać minimum następujące warunki:

1) Zawierać koncepcję procesu edukacji finansowej z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi: materiałów edukacyjnych skierowanych do rodziców i ich dzieci oraz gry,

2) Zawierać dokładny opis koncepcji gry, podzielonej na etapy. Każdy etap gry powinien uczyć w formie wspólnej zabawy właściwych sposobów gospodarowania pieniędzmi oraz prawidłowych zachowań finansowych,

3) Zawierać konspekty przystępnie opracowanych dla dzieci i rodziców materiałów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym etapom gry. Konspekty zostaną udostępnione uczestnikom programu przez Oferenta na stronie internetowej/ facebook wskazanej przez Zamawiającego.

4) Program powinien być podzielony na bloki tematyczne. Każdemu tematowi powinien odpowiadać jeden etap gry oraz odpowiedni konspekt materiałów edukacyjnych.

5) Uczestnicy programu powinni przechodzić do następnego etapu gry i uzyskiwać dostęp do kolejnego konspektu materiałów edukacyjnych po opanowaniu bloku tematycznego.

6) Program powinien posiadać instrukcję korzystania z gry oraz z materiałów edukacyjnych dostępną dla uczestników.

7) Gra powinna mieć formę planszy, zdrapki, ulotki, naklejki itp. z instrukcją, format papierowy A5 (składany do przekazania potencjalnym uczestnikom w kopercie), druk: pełny kolor, nakład 100 tys. sztuk

8) Dystrybucja gry do potencjalnych uczestników programu będzie należała do Zamawiającego. Opracowując koncepcję programu Oferent powinien uwzględnić, że Zamawiający będzie przekazywał gry potencjalnym uczestnikom listownie w  terminie sierpień – listopad 2017 r.

9) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z udziału rodzin w programie. 

10) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z otrzymanej w ramach zamówienia wersji Programu bez ograniczeń.

 

Oferent, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego do przedłożonego w ofercie Programu z zakresu edukacji finansowej oraz do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

 

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 3 usługi polegające na realizacji programów edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej dla różnych grup odbiorców, wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi np. referencje.

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

1. Cena brutto – 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzyma oferent przedstawiający najniższą cenę;

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

2. Doświadczenie w zakresie edukacji finansowej  – 60% max. 60 pkt, przy czym 60 punktów otrzyma oferent, który wykaże się realizacją ponad 10 usług/produktów mających na celu edukację finansową.

Przez doświadczenie z zakresu edukacji finansowej  Zamawiający uzna realizację następujących  usług/produktów użytkowanych przez dowolne grupy odbiorców: przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/wykładów, kampanii edukacyjnych, opracowanie materiałów edukacyjnych, wydanie publikacji, zbudowanie narzędzi informatycznych/ aplikacji, opracowanie gry edukacyjnej. Oferent za realizację usługi/ produktu,  potwierdzoną dokumentami lub wskazaniem strony internetowej z opisem jej wykonania, otrzyma punkty:

 • 4 - 5 usług/produktów – 15 punktów,
 • 6 - 7 usług/produktów – 30 punktów,
 • 8 - 9 usług/produktów – 45 punktów,
 • 10 i powyżej usług/produktów  – 60 punktów.

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Dostarczenie ostatecznej koncepcji Programu oraz ostatecznej wersji gry i materiałów edukacyjnych Zamawiającemu powinno nastąpić do 14 sierpnia 2017 r.( w przypadku zgłoszenia uwag do Programu przedłożonego w ofercie).

Dostarczenie 20 tys. egzemplarzy gry powinno nastąpić  do 18 sierpnia 2017 r., Dostarczenie 80 tys. egzemplarzy gry – do 8 września 2017 r.

Dostarczenie elektronicznej wersji materiałów edukacyjnych oraz gry w formacie przygotowanym do druku oraz do umieszczenia na stronie internetowej (facebook) – do 21 sierpnia 2017 r.

Przeprowadzenie programu – do 30 listopada 2017 r.

Raport z udziału w programie do 10 grudnia 2017 r.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

1.    Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

a.obarska@um.warszawa.pl do dnia 26 lipca 2017

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i/lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonicac25817072114271.pdf, file size: 310.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_program_edukacji_finansowej_2.doc, file size: 49.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja o uniewaznieniu postępowania
  (plik: informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf, file size: 165.76 KB)
  Pobierz