Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przeprowadzenie spotkań z zakresu rozpoznawania barier architektonicznych w mieście.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 1 marca 2018 - 8:41, psliwowski

.


 

Z uwagi na błąd w tekście, informujemy, że zapytanie ofertowe zostało zmienione w pkt. 1, na stronie 2 :

 

Błędny zapis brzmiał:

Blok II – 8 spotkań termin do ustalenia – przeznaczony dla 12 osób, czas trwania bloku 6h.

 

Poprawny zapis brzmi:

Blok II – 1 spotkanie termin do ustalenia – przeznaczony dla 12 osób, czas trwania bloku 6h.

 

 

W rezultacie został również wydłużony termin składania ofert do dnia 06.03.2018r.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA[1]:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w ramach działań informacyjno – edukacyjnych praktycznych spotkań z zakresu rozpoznawania barier, jakie napotykają, na co dzień mieszkańcy Warszawy w przestrzeni miejskiej, w szczególności osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

 

Spotkania informacyjno - edukacyjne są skierowane do dwóch grup odbiorców:

Blok I – osoby zajmujące się realizacją zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych;

Blok II – koordynatorzy ds. dostępności.

 

Działania będą obejmować przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie:

a)       ograniczeń wynikających z niepełnosprawności;

b)       potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami (minimum wzroku, słuchu, ruchu);

c)       barier jakie napotykają na co dzień mieszkańcy Warszawy, w szczególności osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w przestrzeni miejskiej (na przykład na chodnikach, przejściach dla pieszych, na przystankach, w strefie parkingu);

Spotkania informacyjno - edukacyjne odbędą się przy użyciu sprzętu wspomagającego, zapewnianego przez Wykonawcę, rozumianego jako minimum:

·         opaski na oczy i białe laski (w liczbie 1 szt na dwóch uczestników);

·         wózki inwalidzkie (w liczbie 1 szt na dwóch uczestników);

·         słuchawki wygłuszające.

Spotkania informacyjno - edukacyjne odbędą się w formie dwóch bloków, łącznie dla około 92 osób.

Blok I – 8 spotkań w terminie 13 – 16 marca 2017r. w godzinach 8:00 -16:00 – 8 mniejszych grup, przeznaczony dla prognozowanej liczby 80 osób, liczebność grupy 10, maksymalnie 12 osób, czas trwania spotkania dla jednej grupy 3,5h do 4h;

Blok II – 1 spotkanie termin do ustalenia – przeznaczony dla 12 osób, czas trwania bloku 6h.

 

Część teoretyczna spotkanie odbędzie się w sali w budynku przy ul. Niecała 2 w Warszawie, część praktyczna powinna zostać zrealizowana na terenie zewnętrznym w sąsiedztwie budynku.

 

1.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Na przedmiot zamówienia składają się:

b.       przeprowadzenie części wstępnej spotkania w sali w zakresie ograniczeń oraz potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Czas trwania części wstępnej to maksymalnie 0,5 h dla Bloku I, 1h dla Bloku II, liczebność grupy maksymalnie 12 osób;

c.        przeprowadzenie części głównej - praktycznej spotkania w terenie (bez względu na warunki atmosferyczne) pod kątem identyfikacji oraz pokonania barier, jakie napotykają na co dzień osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Czas trwania części praktycznej od 3 h do 3,5 h dla Bloku I, 5h dla Bloku II;

d.       przeprowadzenie ewaluacji z przeprowadzonych spotkań;

e.       przeprowadzenie spotkań przy udziale minimum 2 trenerów na 1 grupę maksymalnie 12 osobową, z czego minimum 1 trener to osoba z niepełnosprawnością.

Wykonawca na zakończenie wręczy uczestnikom zaświadczenia o udziale w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym.

 

1.                                     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.                  Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji podobnych spotkań, szkoleń, warsztatów w zakresie budowania świadomości o potrzebach oraz ograniczeniach osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był Wykonawcą minimum 5 spotkań, szkoleń lub warsztatów budowania świadomości o potrzebach osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

2.                  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczących potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

2.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

·         60% - cena całkowita zamówienia

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:

1)      cenę całkowitą zamówienia, która podlega ocenie

2)       łączną cenę za przeprowadzenie Blok I, Blok II

3)       cenę jednostkową za spotkanie dla 1 grupy maksymalnie 12 osobowej

 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

Rozliczenie:

Zaplata za wykonane zamówienie zostanie wyliczona za faktyczną liczbę zrealizowanych spotkań.

 

·      20% - przygotowanie programu spotkania wskazanych przez Zamawiającego

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję programu spotkania, która zostanie oceniona pod kątem merytorycznym. Koncepcja zostanie oceniona pod kątem następujących kryteriów:

a)    efektywna metoda pracy warsztatowej                                                                                                0-5 pkt

b)    wykorzystanie sprzętu wspomagającego w proporcjach 1 sprzęt na max 2 uczestników         0-5 pkt

c)     różnorodność zapewnianego sprzętu wspomagającego spotkanie rozumiana jako minimum aktywny wózek inwalidzki, wózek ortopedyczny, słuchawki wygłuszające, stopery jednorazowe, opaski na oczy, białe laski, kule, ortezy, tor przeszkód wraz z progami spowalniającymi                                                          0-10 pkt

 

3.                  10% - doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji podobnych spotkań, seminariów, warsztatów w zakresie budowania świadomości o potrzebach oraz ograniczeniach osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby i zakresu tematycznego wykazanych w tabeli nr 1 znajdujących się w formularzu ofertowym, po 2 punkty za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 5 spotkań, warsztatów, szkoleń, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli.

 

·      10 % zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 10%=10 pkt

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 10% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na potwierdzenie tego należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu nie mniej niż 10% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach).

3.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do  28.09.2018r.

4.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[2]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie

Hanny Malik – Trocha, hmalik@um.warszawa.pl do dnia 06.03.2018 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

5.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f.         Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.\

g.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację umowy.

 

 

 

 

8. UWAGI: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[1] W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień

[2] Tryb składania ofert jest wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe wersja dostępna
  (plik: 2018_03_02_1._zapytanie_ofertowe_zal._1_do_pdf.docx, file size: 27.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zapytanie ofertowe skan
  (plik: 2018_03_02_1._zapytanie_ofertowe_zal._1_wersja_oryginalu_skan.pdf, file size: 1668.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: 2._formularz_zapytania_ofertowego_zal._2.docx, file size: 24.52 KB)
  Pobierz