Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 marca 2018 - 14:07, ewrzosek

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich  wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla maksymalnie 80 osób (3 grupy szkoleniowe), kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy (7 godzin dydaktycznych szkolenia po 45 minut dla każdej grupy), z zakresu przepisów i wdrożenia od dnia 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, w ujęciu działalności prowadzonej przez publiczne jednostki pomocy społecznej i z uwzględnieniem co najmniej następujących zagadnień:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a RODO po 25 maja 2018 r.-podstawy prawne zmiany w organizacji ochrony danych osobowych i omówienie pojęć stosowanych w RODO, z uwzględnieniem pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych,
- zmiana obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,
- zmiana zasad prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
- ocena i aktualizacja przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotychczasowych środków i procedur zabezpieczających przetwarzane dane osobowe, w tym zabezpieczenia techniczne (systemy teleinformatyczne, zabezpieczenie fizyczne) oraz organizacyjne (wyznaczenie IOD-Inspektora Ochrony Danych, polityka bezpieczeństwa),
- zasady postępowania i odpowiedzialność, w tym finansowa, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
- identyfikacja i  oszacowanie ryzyka w przypadku naruszenia przepisów RODO oraz zgłaszanie incydentów,
- nowe obowiązki dotyczące realizacji praw osób, których dane są gromadzone i przetwarzane,
- konieczność ustalenia statusu podmiotowego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ze względu na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych,
b) przygotowanie prezentacji szkoleniowej i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego nie później niż 7 dni roboczych przed terminem pierwszego szkolenia,
c) opracowanie i przeprowadzenie anonimowych pre-testów i post-testów dla uczestników szkolenia mierzących przyrost wiedzy,
d) opracowanie i wydrukowanie 100 egz. oraz przekazanie Zamawiającemu na CD kompendium wiedzy z zakresu prowadzonego szkolenia, uwzględniającego wszystkie zagadnienia objęte szkoleniem i rozumianego jako materiał opisujący istotne z punktu widzenia jednostki publicznej zmiany po 25 maja 2018r. z zakresu ochrony danych osobowych oraz oparty na prezentacji szkoleniowej, ale nie równoważny wydrukowi prezentacji,
e) opracowanie w formie papierowej i na CD raportu uwzględniającego program szkoleniowy, prezentację, analizę porównawczą wyników pre-testów i post-testów,
f) przeprowadzenie szkolenia dla każdej grupy w godzinach 9.00-15.00, w tym: 7 godzin dydaktycznych szkolenia po 45 minut, dwie przerwy10-minutowe, jedna przerwa 25-minutowa.

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową, rzutnik i serwis kawowy.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
a)    Doświadczenie:   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 (słownie: trzy) zamówienia o wartości minimum 10.000 zł brutto każde i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane ze szkoleniem z zakresu ochrony danych osobowych dla jednostki sektora publicznego.
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagania, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wystawionych przez zleceniodawców potwierdzających należytą realizację usług, tj. referencje.
b)    Potencjał osobowy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą, posiadającą:
•    wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: prawo, zarządzanie lub administracja
oraz
•    doświadczenie trenerskie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 szkoleń zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych dla jednostki sektora publicznego.
c)    Przedstawienie programu szkoleniowego uwzględniającego co najmniej wymagane w pkt 2 a) zagadnienia.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może wytypować do przeprowadzenia szkolenia osobę inną niż wskazana w ofercie (TABELA NR 2 Formularza ofertowego), tylko pod warunkiem spełniania przez nią warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 7 dni przed terminem szkolenia.

4.  KRYTERIA OCENY  OFERTY
Oferta spełniająca warunki określone w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:
a)    50% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;
b)    50% – doświadczenie Wykonawcy (opisane w TABELI NR 3 Formularza ofertowego) w realizacji usług szkolenia z ochrony danych osobowych dla jednostki sektora publicznego, wykonanych należycie przez Wykonawcę, tj. potwierdzonych referencjami, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości minimum 10.000 zł brutto każde. Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej:
•    10 pkt: 1 usługa,
•    30 pkt: 2-5 usługi,
•    50 pkt: 6 i więcej usług;
Uwaga! Usługa wskazana na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3a „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będzie oceniana w części 4b „Kryteria oceny oferty”.
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  nie później niż do 25 kwietnia 2018 r., w tym przeprowadzenie szkoleń, opracowanie i wydrukowanie 100 egz. kompendium do 20 kwietnia 2018 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz  
powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
Małgorzata Tupin,  mtupin@um.warszawa.pl  do dnia  15  marca  2018 r. do  godz. 14:00
(maksymalna wielkość przesyłanych plików nie może przekroczyć 10 MB)

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.    Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
h.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i.    Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
j.    Wykonawca z dniem zapłaty wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu praw autorskich, praw majątkowych i praw zależnych do dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
8.  UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu zagadnień szkoleniowych, o których mowa w Warunkach realizacji zamówienia.
- Po zrealizowaniu szkolenia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje realizację dodatkowej godziny dydaktycznej szkolenia poświęconej przedstawieniu przez Zamawiającego zasad wdrożenia RODO w m.st. Warszawie z perspektywy dążenia do stosowania ujednoliconych standardów w komórkach i jednostkach m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e18030214390_08.08.2018.pdf, file size: 2722.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 220 KB)
  Pobierz