Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 15 maja 2018 - 10:14, psliwowski

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.

Badanie ma na celu analizę pod względem adekwatności, skuteczności, efektywności, oddziaływania, trwałości i użyteczności wsparcia AON/AOON realizowanego przez podmioty niepubliczne w ramach otwartych konkursów ofert oraz przez podmiot publiczny w zakresie:

1)        wsparcia realizowanego przez 133 AON/AOON mającego na celu zaspokajanie potrzeb i pokonywania wszelkich trudności osób z niepełnosprawnościami;.

2)        zastosowanych zdywersyfikowanych form pomocy w codziennych czynnościach, skierowanych głównie na usamodzielnienie się osoby z niepełnosprawnością,

3)        szeroko pojętej integracji społecznej dzięki wsparciu AON/AOON,

4)        wpływu wsparcia realizowanego przez AON/AOON na zapobieganie zjawisku izolacji społecznej 897 osób z niepełnosprawnościami,

5)        zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację usług, tj. Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, 3-ch organizacji pozarządowych oraz Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „OŚRODEK NOWOLIPIE” (obecnie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „NOWOLIPIE”).

 

2.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wymaganiami opisanymi   w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz ze „Standardami ewaluacji” Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego[1].

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania oraz udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania badawcze, niezbędne jest połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji metodologicznej:

1)      triangulację metod badawczych (badanie jakościowe i ilościowe),

2)      triangulację perspektyw badawczych (realizatora i odbiorcy),

3)      triangulację źródeł danych (analiza materiałów zastanych i danych wywołanych).

Analiza danych zastanych powinna obejmować m.in.:

1)        umowy z 3 organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkurów ofert (treść konkursów, umowy, sprawozdania),

2)        program Asystent Osoby Niepełnosprawnej realizowany przez jednostkę m.st. Warszawy (roczne sprawozdania z działalności itp.),

3)        dokument pn. „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, opisujący potrzebę wprowadzenia usług AON/AOON i jego kontekst w realizacji polityki wobec osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez Urząd m.st. Warszawy,

4)        analizę obowiązującego aktualnego stanu prawnego.

Usługa obejmuje:

1)        Opracowanie raportu metodologicznego zawierającego koncepcję badania, jego szczegółowy zakres i metodologię. Raport metodologiczny powinien zawierać:

a)        wszystkie narzędzia badawcze, które zostaną zastosowane w badaniu,

b)        opis sposobu doboru respondentów, wobec których zostaną zastosowane poszczególne metody badawcze, wraz z liczebnością prób badawczych oraz kryteriami doboru,

c)        szczegółowy harmonogram realizacji badania, uwzględniający zastosowanie poszczególnych metod badawczych.

2)      Realizację badania,

3)      Opracowanie raportu końcowego. Raport  końcowy powinien zawierać:

a)      streszczenie,

b)      cele ewaluacji i pytania badawcze,

c)      opis zastosowanych metod i prób badawczych,

d)      graficzną prezentację i opis wyników (w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego),

e)      wnioski i rekomendacje.

 

Badanie powinno dostarczyć odpowiedzi co najmniej na poniższe pytania badawcze:

1)        W jakim stopniu usługi spełniły oczekiwania odbiorców?

2)        Czy zakres prac świadczonych przez AON/AOON nie pokrywał się z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez ośrodki pomocy społecznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych?

3)        Jak odbiorcy oceniają realizację usługi (dostępność, zakres usług)?

4)        Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w usłudze w celu zwiększenia jej efektywności?

5)        Jak odbiorcy oceniają wpływ usług na poziom ich usamodzielnienia się  i integrację społeczną?

6)        Czy efekty usług świadczonych przez AON/AOON utrzymywały się po ich zakończeniu?

7)        Jak przebiegała współpraca odbiorców usług z AON/AOON?

8)        Jakie czynniki wpływają na skuteczność usługi i stopień realizacji celów?

9)        Czy w codziennym życiu odbiorcy usług wykorzystują umiejętności zdobyte dzięki współpracy z AON/AOON?

10)    Czy usługa miała wpływ na zwiększenie samodzielności odbiorców?

11)    Czy możliwe było osiągnięcie lepszych lub takich samych efektów przy użyciu mniejszych zasobów?

12)    Na jakie bariery napotykała realizacja usług AON/AOON?

13)    W jakim stopniu realizowanie usług przyczyniło się do stworzenia nowej usługi/ nowych rozwiązań w zakresie w pomocy osobom z niepełnosprawnościami?

14)    Czy istnieją alternatywne sposoby zaspokojenia potrzeb osób  z niepełnosprawnościami?

 

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.      Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji podobnych badań społecznych lub ewaluacji.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
w tym okresie prowadzenia działalności, należycie zrealizowali co najmniej
2 badania społeczne lub ewaluacje (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi w Formularzu Oferty w tabeli nr 2 „doświadczenie Oferenta”, wykaz zrealizowanych badań lub ewaluacji zawierający:

a)      okres, w którym badania zostały przeprowadzone,

b)      rodzaj i tytuł badań;

c)      krótki opis przeprowadzonych badań, z uwzględnieniem zastosowanych metod i grupy badawczej;

d)      nazwę zleceniodawcy i kontakt telefoniczny.

2.      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu zamównienia.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

- wykażą dane kierownika zespołu przewidzianego do realizacji zamówienia
w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym.
W przypadku osoby niebędącej pracownikiem stałym Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia;

- przedstawią aktualne CV osoby jako kierownika zespołu realizującego zamówienie, który będzie posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie
w prowadzeniu badań społecznych lub ewaluacji (Załącznik nr 2).

Ocena spełniania ww. warunku nr 2 udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

4.      KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeśli po zsumowaniu punktów za ww. kryteria, okaże się, że kilku Oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca
w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium wskazane w pkt „b”.

 

a)      Cena brutto za wykonanie całego zamówienia – 40% (40 pkt).

 

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenę całkowitą zamówienia, która podlega ocenie. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

 

 

Najniższa cena ofertowa brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 40 pkt

                    cena oferty badanej

           

b)     Metodologia badań (badania ilościowe i jakościowe)– 40% (40 pkt)

W celu udzielenia wiarygodnych odpowiedzi na pytania badawcze, punktowana będzie przydatność narzędzi badawczych, które zostaną zastosowane w ramach przewidzianego do przeprowadzenia ewaluacji.

Technika powinna zostać odpowiednio dostosowana do specyfiki badanej grupy poprzez:

- scenariusze wywiadów jakościowych,

- kwestionariusze do badania ilościowego,

- przeprowadzenie analizy danych zastanych.

 

 

Sposób oceny:

-          uzasadnienie proponowanej koncepcji, w tym wypełnienie tabeli nr 1 „Metodologia badań” Formularza oferty                                            (0- 13 pkt)

-          liczebność próby badawczej przy założeniu min. 100 uczestników ewaluacji                                                                                                           (0-17 pkt)

-          sposób doboru próby badawczej (0-10 pkt), przy założeniu proporcji, że:

 

·      osoba z niepełnosprawnością stanowi 65% próby badawczej           (0-6 pkt)

·      Asystent Osoby Niepełnosprawnej/Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej stanowi 30% próby badawczej                                                          (0-3 pkt)

·      Kierownik/ koordynator Asystentów stanowi 5% próby badawczej (0-1 pkt)

c)      Doświadczenie Oferenta w trzech ostatnich latach – 20% (20 pkt)

Ocena ofert w tym punkcie dokonywana będzie według następującego kryterium:

- za pierwsze dwa badania/ewaluacje (0 pkt. – warunek konieczny do przystąpienia)

- za trzecie badanie/ewaluację                                                                     (0-10 pkt)

- za czwarte badanie/ewaluację                                                                   (0-10 pkt)

 

Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby wykazanych badań lub ewaluacji w tabeli nr 2 znajdujących się w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 badania lub ewaluacje, które są warunkiem koniecznym przystąpienia do zapytania ofertowego nie zostaną przyznane punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 20 – za 2 dodatkowe pozycje wykazane w tabeli.

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

od dnia podpisania Umowy do 15 lipca 2018 r.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załączniki do zapytania ofertowego oraz referencje.

2.      Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[2]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

   ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Pani Katarzyny Duniec: kduniec@um.warszawa.pl, do dnia 22. 05. 2018r. do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.      Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

3.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.

4.      Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

5.      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

7.      Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8.      Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

9.       UWAGI:

 

ZATWIERDZAM

 

………………………………………..

 
[1]  http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf  

[2] Tryb składania ofert jest wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2097.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1.docx, file size: 20.63 KB)
  Pobierz