Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczy monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 24 lipca 2018 - 14:41, psliwowski

.


 

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA[1]:

Zapytanie ofertowe dotyczy monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenia wytycznych w zakresie dostępności cyfrowej. 

 

2.       WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Na przedmiot zamówienia składa się:

a.       monitoring wskazanych stron internetowych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wraz z dokładną oceną 4 wybranych stron i przeprowadzenie konsultacji dla wykonawców, redaktorów i właścicieli biznesowych lub zarządzających stroną, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności; 

b.       prowadzenie konsultacji bieżących dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy dot. dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG 2.0 z uwzględnieniem zmian związanych z WCAG 2.1.  

 

Powyższe punkty będą realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m.st. Warszawa,
w wymiarze średnio
12 godzin tygodniowo.

 

c.        opracowanie wytycznych w zakresie dostępności aplikacji mobilnych oraz wytycznych dot. przygotowania i publikowania treści, w tym filmów i dokumentów. Główne tematy zawarte w wytycznych to: tworzenie dostępnych tekstów, prezentacji i dokumentów papierowych i elektronicznych, tworzenie i zarządzanie dostępną treścią na stronie internetowej, warunki dostępności aplikacji mobilnych.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

 

A.       Od minimum 5 lat zajmuje się dostępnością w praktyce, zna potrzeby oraz ograniczenia osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dodatkową zaletą będzie posiadanie wykształcenia kierunkowego.

 

Warunek ten dotyczy specjalizowania się w dostępności m.in. systemów informatycznych, stron www, aplikacji mobilnych, znajomości języków programowania  (HTML5. jQuery, PHP etc.).

 

B.       Jest autorem artykułów dot. dostępności cyfrowej opublikowanych na łamach prasy drukowanej lub online.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, był autorem minimum 2 opublikowanych artykułów dot. dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. Powyższe należy wykazać w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

C.      Zna akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0.

D.      Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził min. 3 szkolenia  / warsztaty dot. dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenie w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Powyższe warunki należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym. W realizacji poradnika dot. dostępności cyfrowej może brać udział więcej niż jedna osoba, poza ekspertem realizującym konsultacje. W przypadku osoby / osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia. 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

- cena 100%

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy:, tj.:[2]

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Angelika Szkołuda, aszkoluda@um.warszawa.pl do dnia 31 lipca  2018 do godz. 12.00.      
Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

7.        INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.     Wraz z ofertą należy również przesłać dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia/e dyplomu/ów).

b.     Zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio jednorazowo po wykonaniu zlecenia, lub będzie wypłacana częściowo. Wynagrodzenie wypłacone będzie w całości w przypadku:         
- zrealizowania wszystkich godzin dyżurów konsultacyjnych;

- terminowego opracowania wytycznych dot. dostępności cyfrowej.  

c.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

d.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.     Wykonawca jest związany ofertą min. 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f.      Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

g.                                  Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację umowy.

h.                                  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

i.       Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu ofertowym.


[1] W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień

[2] Tryb składania ofert jest wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 187.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: 2._formularz_zapytania_ofertowego_zal._2.docx, file size: 24.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  RODO _ Klauzula informacyjna _ ZGODA
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018.docx, file size: 92.63 KB)
  Pobierz