Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - ul. Korotyńskiego 13

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 31 sierpnia 2018 - 15:19, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1 Przedmiotem zamówienia są: 1.1.1 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu zlokalizowanego przy ul. Korotyńskiego 13 (działka nr 11 obręb nr 20320) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie przedstawionym w Koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego ) 1.1.2 wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej usytuowanie budynków po przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków,parkingi terenowe, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjne dedykowane odbiorcom poszczególnych funkcji w budynku, i inne; 1.1.3. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w pkt. 1.1.1. 1.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) należy sporządzić zgodniez Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 1.3 Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodniez Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) 1.4 Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4. 1.5 Wizualizacja docelowego zagospodarowania działki po przebudowie i rozbudowie budynku uwzględniająca m.in. usytuowanie budynków, dojścia i dojazdy, parkingi terenowe, tereny rekreacyjne, itp. powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4. 2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2.1. Przed złożeniem oferty istnieje konieczność zapoznania się z uwarunkowaniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Rakowiec obejmującego teren nieruchomości przy ul. Korotyńskiego 13 oraz zapoznania się z koncepcją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkania warsztatowego z przedstawicielami Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż dwa tygodnie po zawarciu umowy. Przedmiotem spotkania będzie omówienie założeń PFU. W wyniku ustaleń ze spotkania Wykonawca opracuje wizualizację, o której mowa w pkt 1.1.2, którą przedstawi Zamawiającemu (w terminie 5 dni od daty spotkania)do akceptacji. 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przy realizacji zamówienia powinny być zaangażowane osoby z uprawnieniami projektowymi i posiadające doświadczenie w wykonywaniu programów funkcjonalno-użytkowych obiektów użyteczności publicznej. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że, w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 1 usługę na rzecz jednostki administracji samorządowej lub jednostki administracji rządowej, polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej typu dom dziennego pobytu dla seniorów lub środowiskowy dom samopomocy lub dom dziecka lub żłobek - z uwzględnieniem niezbędnego zagospodarowania terenu umożliwiającego funkcjonowanie obiektu o w/w charakterze. Informacje potwierdzające spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag). 4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 4.1 Cena: waga kryterium 60%. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. najniższa cena ofertowa brutto Kryterium Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt Cena brutto oferty badanej Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt 4.2. Termin: waga kryterium 20%. Termin realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym w dniach kalendarzowych i termin ten będzie liczony od daty podpisania przez strony umowy. najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ważnych ofert Kryterium Termin = -------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt Termin realizacji oferty badanej 4.3 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji programów funkcjonalno-użytkowych na rzecz jednostek administracji samorządowej i/lub jednostek administracji rządowej: waga kryterium 20% Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić referencje od zamawiających lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag. Wykonawca otrzyma 1pkt za każdy wskazany w tabeli 1 Formularza ofertowego program funkcjonalno-użytkowy inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt. 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wg oferty Wykonawcy, (PFU - nie później jednak niż do 05.12.2018r a wizualizację, o której mowa w pkt. 1.1.2 w terminie wskazanym w pkt. 2.2.) 6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, określonych w pkt. 3 oraz kryterium oceny oferty określonego w pkt. 4.3 zapytania ofertowego. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tlisowski@um.warszawa.pl do dnia 06. 09. 2018 r. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB. 7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem. c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy. e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. f. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych. g. Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac. h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. i. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. k. Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Korotyńskiego mapa
  (plik: 1._korotynskiego_mapa.pdf, file size: 685.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Stan istniejący- rzut piwnic
  (plik: 2._stan_istniejacy_-_rzut_piwnic.pdf, file size: 228.92 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Stan istniejący- rzut parteru
  (plik: 3._stan_istniejacy_-_rzut_parteru.pdf, file size: 312.62 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Stan istniejący- rzut piętra
  (plik: 4._stan_istniejacy_-_rzut_pietra.pdf, file size: 412.72 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Opis do koncepcji architektura
  (plik: 5._opis_do_koncepcji_architektura.pdf, file size: 245.9 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Opis do koncepcji instalacje
  (plik: 6._opis_do_koncepcji_instalacje.pdf, file size: 189.72 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zapytanie Ofertowe
  (plik: 7._zapytanie_ofertowe_pf-u_przebudowa_korotynskiego13_2018_2.pdf, file size: 225.94 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  RODO klauzula informacyjna
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018_1.pdf, file size: 162.05 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Pobierz