Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 września 2018 - 15:14, pzygadlo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy, schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w zakresie Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania przy kierowaniu osób bezdomnych do schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt w tych schroniskach, opracowanej przez Zamawiającego oraz konsultacji i doradztwa w celu korekty tej Procedury pod względem prawnym.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na:
1.    Przeprowadzeniu konsultacji i doradztwa w zakresie aspektów prawnych zapisów opracowanej przez Zamawiającego Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania przy kierowaniu osób bezdomnych do schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt w tych schroniskach, zwanej dalej Procedurą.
Usługa powinna uwzględniać specyfikę miasta stołecznego Warszawy, polegającą na udzielaniu schronienia przez przyznanie w drodze decyzji administracyjnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez jeden ośrodek pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz prowadzeniu postępowań administracyjnych na potrzeby wydania powyżej decyzji przez 18 ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.
 
Procedura, składa się z następujących części:
a)    Zasady ogólne;
b)    Przygotowanie dokumentów dotyczących kierowania do schroniska dla osób
bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
c)    Zasady ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
d)    Załączniki nr 1 -10: oświadczenia osoby bezdomnej, zakres usług opiekuńczych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi niezbędne do wydania decyzji; wzór kontraktu socjalnego; raport z realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności; zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; wzór decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2.    Przeprowadzeniu szkoleń z zakresu Procedury:
a)    dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy (18 jednostek, średnio po 2 osoby z ośrodka jednak nie więcej niż 40 osób. Wymiar: 4 godz. x 2 grupy po średnio 20 osób. Łącznie 8 godzin szkolenia).
b)    dla pracowników schronisk dla bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi (17 placówek średnio po 2 osoby z placówki, nie więcej niż 34 osób. Wymiar: 4 godz. x 2 grupy po średnio 17 osób. Łącznie 8 godzin szkolenia).

3.    Wprowadzenie uzupełnień i korekt oraz sporządzenie ostatecznej wersji Procedury.

Łączny wymiar zamówienia wynosi do 45 godzin, w tym 16 godzin szkoleń oraz do 29 godzin konsultacji, doradztwa i sporządzenia korekty oraz ostatecznej wersji Procedury.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa) wypracowaną ostateczną wersję Procedury w wersji papierowej (wydruk kolorowy–3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel, a prezentacje na szkolenie w programie Power Point.

4.    Wykonawca zobowiązany jest do
a)    ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania w celu wprowadzenia ewentualnych korekt.
b)    wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
c)    bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi,
d)    niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi

Spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO               
1.    Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na szkoleniu w obszarze pomocy społecznej. Realizacja usługi powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
2.    Posiadanie kadry niezbędnej do realizacji zamówienia (oświadczenie).

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1.    Cena  - 40 % (maksymalnie 40 pkt).
2.    Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług: z zakresu procedury realizacji usługi/ standardu usługi/ konsultacji i doradztwa wymagających oceny prawnej, szkoleń dotyczących obszaru pomocy osobom bezdomnym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – 60% (maksymalnie 60 pkt). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru). Za każdą usługę, którą wykonał oferent i/lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, oferent otrzyma 10 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 60 pkt. Wykazanie wykonania co najmniej 1 usługi w obszarze pomocy społecznej, o której mowa w pkt III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, nie podlega punktacji.
3.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
a)    Sporządzenie korekty Procedury obejmującej uwagi z konsultacji i doradztwa
– w terminie do 15 października 2018 r.
b)    Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji i doradztwa oraz z przeprowadzonych szkoleń z wykazem uwag do Procedury zebranych od uczestników szkoleń – do dnia 15 listopada 2018 r.
c)    Sporządzenie ostatecznej wersji Procedury obejmującej powyższe oraz ewentualne korekty po przeprowadzeniu szkoleń – do dnia 15 listopada 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie.

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.
2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej
postępowanie: bezdomnosc@um.warszawa.pl do dnia 13 września 2018 r. do godz. 14.00. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2.    Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.
3.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
4.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
5.    Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
6.    Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
7.    Wykonawca jest związany ofertą 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8.    Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
9.    Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_procedura_7.09.pdf, file size: 374.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_procedura_7.09.doc, file size: 55 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula RODO
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018_1_1.pdf, file size: 163.83 KB)
  Pobierz