Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu dostępności wydarzeń publicznych dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 listopada 2018 - 12:30, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA : 

 

Na przedmiot zamówienia składa się zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu dostępności wydarzeń publicznych dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w salach dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Warsztaty byłyby przeprowadzane w podziale na dwie grupy odbiorców:

I grupa / 2 spotkania: osoby odpowiedzialne za organizację największych wydarzeń w m.st. Warszawie.

II grupa / 6 spotkań: osoby organizujące, współorganizujące, zlecające, kontrolujące przygotowanie wydarzeń publicznych w m.st. Warszawie.

Łącznie 8 warsztatów po ok. 10 – 12 osób w jednej grupie. 

Program warsztatów powinien obejmować takie zagadnienia jak:

- etapy organizacji dostępnego wydarzenia, w tym wybór miejsca dostępnego architektonicznie, promocję 

i informację o dostępności, rezerwacja miejsc / biletów, bezpieczeństwo wydarzenia;

- zasady organizacji wydarzeń ze względu na grupę odbiorców, w tym osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i niepełnosprawność ruchową;

Warsztaty należy przeprowadzić w dni powszednie, w godzinach między 8:00 a 16:00. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan/program warsztatów w ujęciu czasowym, obejmujący ww. zagadnienia.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji tego planu.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie w realizowaniu warsztatów / szkoleń w zakresie: dostępności wydarzeń, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, zasad właściwego zachowania i obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przeprowadził 2 warsztaty / szkolenia w zakresie dostępności wydarzeń, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, zasad właściwego zachowania i obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

Powyższy warunek należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym. 

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionego przez Oferenta formularza ofertowego wraz w wymaganymi załącznikami. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

- cena: 60 %

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- 60  pkt

cena brutto oferty badanej

 

- doświadczenie: 30 %

Przez doświadczenie zawodowe Oferenta rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) warsztatów / szkoleń z zakresu: dostępności wydarzeń, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, zasad właściwego zachowania i obsługi osób z niepełnosprawnościami, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 warsztaty / szkolenia, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty.

Za każdy wykazany warsztat / szkolenie przysługuje 5 pkt. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 pkt. 

- plan/program warsztatów: 10%

Plan oceniany będzie przez Zamawiającego pod względem merytorycznym oraz zgodności z przedmiotem zamówienia, 1% - 1 pkt.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2018 r. 

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.: 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Angelika Szkołuda  aszkoluda@um.warszawa.pl i Hanny Malik – Trocha hmalik@um.warszawa.pl do  dnia 14 listopada  do godz. 12:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 

i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1395.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2._formularz_ofertowy.doc, file size: 92 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018.docx, file size: 92.41 KB)
  Pobierz