Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zorganizowanie i przeprowadzenie różnorodnych działań edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 listopada 2018 - 11:02, ewrzosek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie różnorodnych działań edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i ich rodziców podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.

 

2.WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Usługa świadczona jest w Centrum Kreatywności Targowa  (CKT) w Warszawie, ul. Targowa 56, w  terminie 16.12.2018 r., w godz. 13.00-17.00.

2) Zamówienie dotyczy przedstawienia różnorodnych propozycji działań, przygotowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów twórczych dla dzieci i ich rodziców.

3) Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

4) Zaproponowane działanie: animacje, zabawy świąteczne i warsztaty mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy i integracji rodzin oraz inspirowanie uczestników (dzieci i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.

5) Wykonawca zapewni, że po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik z nich wyjdzie z własnoręcznie wspólnie zrobionym świątecznym prezentem.

6) Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji działań (materiały plastyczne, papiernicze i inne, zgodnie z przedstawioną ofertą).

7) Wykonawca zapewni dekoracje oraz oprawę muzyczną we wskazanej przez Zamawiającego przestrzeni, dzięki którym zostanie osiągnięty bajkowy klimat Świąt Bożego Narodzenia.

8) Wykonawca zapewni animatorom świąteczne przebrania.

9) Do zadań Animatorów będzie również należało zachęcanie rodzin przebywających na ul. Ząbkowskiej do   uczestnictwa w warsztatach w CKT. 

10)Korzystający nie ponoszą odpłatności za udział w warsztatach.

11)Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

3.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Doświadczenie w obszarze prowadzenia min. 3 usług/działań związanych z animacją i integracją rodziny w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie) – Tabela 1.

 

4.KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

1) Cena brutto – 40%  - 40 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.

 

2) Koncepcja działań edukacyjno- integracyjnych przedstawiona w formie dodatkowego załącznika – 30%, przy czym 20% tj. 20 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w warunkach realizacji zadania, dodatkowo 10%, tj., 10 punktów może otrzymać Oferent, który zaproponuje realizację działań w najbardziej nowatorski i kreatywny sposób.

 

3)  Liczba zaangażowanych animatorów w przeprowadzenie działania (Tabela 2) – 20%, tj. 20 punktów, przy czym:

od 1  do 2 animatorów – 5 punktów

od 3  do 4 animatorów – 10 punktów

od 5  do 6 animatorów – 15 punktów

od 6 i więcej animatorów – 20 punktów

 

4)Doświadczenie w realizacji działań w obszarze objętym zapytaniem ofertowym we współpracy z m. st. Warszawa  (Tabela 3) – 10 %, tj. 10 punktów, przy czym usługi/działania wykazane jako spełnienie Warunku  przystąpienia do  zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy ocenie ww. kryterium oceny oferty. Za każdą wykazaną usługę/działanie Oferent uzyska 2 pkt, łącznie nie więcej niż 10 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

4.TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 16.12.2018 r.

 

5.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny oferty.

2) Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

3) Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.czerwinska@um.warszawa.pl  do  dnia  05.12.2018r.  do  godz. 10.00.

 

6.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 28 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem  złożenia rachunku/ faktury w Biurze do 17 grudnia 2018 r.

2) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta. 

4) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

5) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

6) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

7) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

8) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

9) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

10)W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_wigilia.pdf, file size: 2778.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: wigilia_zalacznik_1_29_11_2018.doc, file size: 87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: 6._klauzula_rodo.pdf, file size: 1292.99 KB)
  Pobierz