Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Produkcja 2 rodzajów tablic informacyjnych (według projektu graficznego zamawiającego) oraz montaż w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 - 13:22, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 2 rodzajów tablic informacyjnych (według projektu graficznego zamawiającego) stanowiących oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

1.1. Produkcja 2 rodzajów tablic według następującej specyfikacji:

1.1.1 Formaty: tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarze: 29,5 cm wysokość x 75 cm, tablica informacyjna wewnętrzna - A4, obie w kolorystyce 4+0

1.1.2 Wykonawca przygotuje 2 rodzaje tablic, łącznie 18 szt. tablic, wg projektów przekazanych przez Zamawiającego:

a) tablica informacyjna zewnętrzna (dalej T1): 9 szt. 29,5 cm wysokość x 75 cm szerokość;

b) tablica informacyjna wewnętrzna (dalej T2): 9 szt. – A4.

1.1.3 Technologia wykonania: Materiał: tworzywo sztuczne (plexi, PCV, materiały kompozytowe) tablica T1 – tworzywo oraz nadruk na tablicy muszą być wykonane z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, tablica T2 wykonana z tworzywa łatwego do czyszczenia i konserwacji, posiadać będzie wymienną treść (wydruk zawierający informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu) – miejsce zaznaczone w projekcie, może być wykonane w formie kieszeni na wsuwkę, wykonanej z bezbarwnego tworzywa, lub w innej formie (z zastosowaniem innej technologii) zapewniającej łatwą wymianę treści. 

1.2 Ustalenie sposobu montażu oraz montaż ww. tablic w max. 9 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej 2 rodzaje projektów, stanowiących grafikę nadruku na tablice informacyjne.

2.2 Przygotowane tablice, po 1 szt. każdego rodzaju (T1, T2), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy. 

2.3 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali sposób montażu tablic w każdej lokalizacji.

2.4 Wykonawca w każdej lokalizacji dokona montażu 2 rodzajów tablic:

a) T1 zostanie zamontowana na zewnątrz budynku, w zależności od możliwości: na elewacji budynku, na kratownicach, na drzwiach wejściowych lub na ogrodzeniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

b) T2 zostanie zamontowana wewnątrz budynku, na ścianie bądź na drzwiach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazania miejsca montażu tablic w danej lokalizacji.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

3.1 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego Zamówienia tj.:w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał należycie, co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca wykaże spełnianie powyższego warunku w Załączniku nr 1, tabela nr 1. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami (protokoły odbioru nie będą traktowane jako referencje).

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

cena: 100 %

inne: 0%

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,z tego:

 

a) realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1. – do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

b) realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.2. – 5 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie achodor@um.warszawa.pl do dnia 19.04.2019 r. do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1262.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_do_zapytania.docx, file size: 17.7 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna.pdf, file size: 162.98 KB)
  Pobierz