Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. ewaluacji realizacji zadań publicznych zlecanych przez m.st. Warszawę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 czerwca 2019 - 11:51, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ewaluacji realizacji zadań publicznych zlecanych przez m.st. Warszawę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Cele i zakres.

 

Celem ewaluacji jest:

a) analiza oraz ocena zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych zlecanych przez m.st. Warszawę wraz z urzędami dzielnic organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom,

b) opracowanie wniosków i zestawu rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji ww. zadań publicznych.

 

Zakres ewaluacji:

Zakres badania ma obejmować ocenę prawidłowości zadań ujętych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021. Ewaluacją mają zostać objęte zadania/ usługi finansowane przez m.st. Warszawę (Urząd m.st. Warszawy wraz z Urzędami Dzielnic) w latach 2016 – 2018.

Ocena ma być prowadzona w oparciu o zapisy ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:

 

1. Jakiego rodzaju działania/ zadania były zlecane przez Urząd m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnic? Jaki był charakter/ typ podejmowanych/ zlecanych w latach 2016- 2018 działań/ usług? Jaka była forma realizowanych/ zlecanych zadań/ działań?

2. Do jakich grup odbiorców kierowane były zadania zlecane przez Urząd m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnic?

3. W jakim stopniu podejmowane działania były skuteczne i zgodne z wyznaczonymi w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 celami? W jakim stopniu zrealizowano poszczególne działania planowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018? Jakie czynniki utrudniające i sprzyjające napotkano w trakcie realizacji? Jakie są mocne i słabe strony zrealizowanych działań zlecanych przez Urząd m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnic?

4. Jaka była wysokość kosztów realizacji zadań zlecanych przez Urząd m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnic? 

5. Jakie były niezamierzone efekty realizowanych działań? W jakim stopniu są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów, czy też niekorzystne lub neutralne?

6. Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami zadań) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:

a) skuteczność realizowanych zadań,

b) współpracę i zaangażowanie realizatorów zadań.

 

7. Czy zadania realizowane w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić ich skuteczność? O jakie nowe treści lub elementy należy je uzupełnić? Jakiego rodzaju zadania/ działania należy podejmować w przyszłości?

8. Jak współpracują ze sobą realizatorzy zadań i jaki wpływ ma współpraca na ich skuteczność? Co należy zmienić w tej współpracy? Jak wygląda komunikacja między realizatorami zadań, a  Urzędem Miasta/ Urzędami Dzielnic? Co w tej komunikacji należy usprawnić?

9. Jak przeprowadzano monitoring realizacji zadań, co w tym zakresie należy zmienić? Czy założone przy realizacji zadań narzędzia monitoringu są właściwe? Czy podmioty zbierające dane potrzebne do monitorowania zbierają je na bieżąco i czy te dane są wykorzystywane w celu analizy stopnia skuteczności realizacji poszczególnych zadań? 

 

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy:

- Biura Pomocy i Projektów Społecznych,

- wydziałów spraw społecznych i/ lub zdrowia w dzielnicach,

- organizacji pozarządowych.

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego. 

 

 

2. Sposób realizacji badania.

W ramach ewaluacji zrealizowanych zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych zlecanych przez m.st Warszawę wraz z urzędami dzielnic organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, użyte będą następujące techniki badawcze:  

Minimum metodologiczne:

analiza danych zastanych, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego (tj. analiza umów, sprawozdań, programów);

opracowanie kryteriów oceny i analiza zadań realizowanych w ramach programów przeciwdziałania uzależnieniom jako profilaktyki, w tym:

o jakości podejmowanych działań, 

o efektywności podejmowanych działań, 

o sposobów monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań, 

o wydatkowania środków finansowych, 

biorąc pod uwagę zgodność realizowanych zadań z zapisami Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021 oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

wywiady pogłębione (IDI):

o z przedstawicielem/ osobą odpowiedzialną za realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych w UD, Biura Pomocy i Projektów Społecznych -  łącznie minimum 10 IDI, z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów - łącznie minimum 20 IDI. 

Dobór grupy badawczej do przeprowadzenia IDI zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego.

Wywiady IDI będą prowadzone według scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wywiady IDI będą prowadzone przez moderatora doświadczonego w prowadzeniu badań jakościowych. 

Proponowany zakres zagadnień do objęcia wywiadami ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą; 

warsztat, w którym wezmą udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz ekspert posiadający doświadczenie w opracowaniu/ przygotowaniu programu z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym. Celem warsztatu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących optymalizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (zawierających wskazanie najważniejszych obszarów i usług wymagających zmiany/ poprawy/ realizacji, sposobów działania, zasad współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych). Uczestnicy warsztatu zostaną zaproponowani przez Wykonawcę. W warsztacie wezmą udział osoby zaakceptowane przez Zamawiającego. W ofercie Wykonawca zawrze informacje na temat warsztatu: liczba uczestników, czas trwania oraz formy pracy uczestników. W trakcie warsztatu Wykonawca przedstawi wyniki dotychczasowych analiz – analizy danych zastanych, analizy zadań zlecanych przez Urząd m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnic w oparciu o przygotowane kryteria oceny i wyniki IDI. Scenariusz warsztatu zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

Warsztat odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

3. Efekty realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.  

Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego wraz zagadnieniami, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:

a) opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania),

b) kryteria oceny i odpowiedzi na  pytania badawcze,

c) opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,

d) opis wyników badania ewaluacyjnego,

e) wnioski oraz rekomendacje.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) raport ewaluacyjny oraz metodologiczny w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

b) prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 

Ponadto Wykonawca przedstawi przygotowaną prezentację na spotkaniu dla grupy osób zaproszonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c) narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym: scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych w wersji dla przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wydziałów spraw społecznych i/lub zdrowia w dzielnicach oraz organizacji pozarządowych; transkrypcje indywidualnych wywiadów pogłębionych, scenariusz warsztatu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego, raportu ewaluacyjnego oraz do prezentacji wyników i rekomendacji przekazanych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji raportów i prezentacji w terminie podanym przez Zamawiającego. 

 

 

4. Dodatkowe informacje dotyczące usługi

Wykonawca jest zobowiązany do:

a) przygotowania harmonogramu określającego etapy przeprowadzenia ewaluacji realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych zlecanych przez m.st Warszawę wraz z Urzędami Dzielnic organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego,

b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),

c) niezwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu w realizacji usługi oraz informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:

1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 2 ewaluacje programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, których łączna wartość wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto. 

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 1).

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która posiada doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie, w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych.

Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2). 

3. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie, brała udział w przygotowaniu co najmniej jednego programu z obszaru dot. przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 3). 

 

 

Realizacja wszystkich usług powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

1. Cena brutto oferty - 60% (maksymalnie 60 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                         cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

Liczba punktów = -------------------------------  x 60%

                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

2. Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przygotowywania programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym – 40% (maksymalnie 40 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 – po 10 pkt za udział w każdym przygotowanym programie.

 

Realizacja wszystkich usług dokumentujących doświadczenie wykonawcy i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2019 roku. 

 

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki pozwalające ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki (odpowiednie referencje).

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie wniziolek@um.warszawa.pl   do dnia 12.06.2019 do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

j. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

k. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ewaluacja_srodki_psychoaktywne.pdf, file size: 2429.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz ofertowe
  (plik: zalacznik_nr_1.docx, file size: 20.92 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda_5_0.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz