Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe: Opracowanie standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 lipca 2019 - 14:44, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA : 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na opracowaniu standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. Standard dotyczyć ma usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w  art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 r. poz. 1111, z późn, zm.). Standard będzie elementem Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB) w projekcie „Praski kokon” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a. Przeprowadzenia trzech trzygodzinnych spotkań z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy  i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w celu omówienia doświadczeń i wniosków z dotychczas realizowanych działań w obszarze usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i miejscu przez niego wskazanym. Przez godzinę rozumie się 60 minut. 

b. Opracowania standardu składającego się z następujących elementów:

1) Definicja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi

2) Obszar działania 

3) Cele i oczekiwane efekty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

4) Odbiorcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

5) Procedura przyznawania, ustalania odpłatności za usługi i rozpoczęcia ich świadczenia 

6) Dokumentacja organizowania i świadczenia usług 

7) Raportowanie i rozliczanie usług 

8) Kontrola, monitoring i nadzór realizacji usług 

9) Katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

10) Wymogi dla realizatorów usług,

11) Inne elementy, które okażą się istotne dla standaryzacji usług podczas realizacji zamówienia.

c. Uwzględnienia przy opracowywaniu standardu:

1) zasad i wniosków z dotychczasowych doświadczeń warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej w realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi;

2) opinii prawnych i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego;

3) struktury organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy i podziału kompetencji pomiędzy jednostkami realizującymi zadania;

4) aktualnego stanu prawnego;

5) inne opracowania istotne dla standaryzacji usług dostępne dla .Wykonawcy

d. Opracowania prezentacji multimedialnej dotyczącej Standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o objętości minimum 20 slajdów. 

e. Bieżącej współpracy z Zamawiającym w celu wprowadzenia ewentualnych korekt.

f. Dostarczenia Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa) wypracowanego materiału (standard) - w wersji papierowej (wydruk kolorowy – 3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w pliku edytowalnym w formacie .docx/.doc oraz .pdf wraz z prezentacją multimedialną w formacie .pptx/.ppt na płycie CD lub DVD (3 egzemplarze).

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

Oferent w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przygotował co najmniej jeden standard usługi lub program lub opracowanie przeprowadzonych badań w zakresie polityki społecznej.

Informacje należy opisać w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1. 

Realizacja usługi musi zostać potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

1) cena: 60 % (maksymalnie 60 pkt)

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

                              cena brutto za wykonanie usługi najniższej oferty

 Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 60%

                                cena brutto za wykonanie usługi badanej oferty 

2) Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w zakresie przygotowania standardów usług/programów/opracowań przeprowadzonych badań z zakresu wspierania rodziny: 40% (maksymalnie 40 pkt). 

Doświadczenie należy opisać w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 i oceniane będzie w następujący sposób:

1-3 standardy/programy/ badania – 10 pkt

4-6 standardów/programów/ badań – 20 pkt

7-9 standardów/programów/ badań – 30 pkt

10 i więcej standardów/programów/ badań – 40 pkt. 

 

Realizacja usług musi zostać potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń.

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w ramach ww. kryteriów oceny to 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r. przy uwzględnieniu następujących terminów:

przedstawienie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia uwzględniającego terminy spotkań z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy i  jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy – do 10 dni od dnia podpisania umowy;

uwzględnienie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu - do 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego;

przedstawienie przez Wykonawcę wstępnej koncepcji standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi do dnia 15 września 2019 r.;

przedstawienie przez Wykonawcę pierwszej wersji kompletnego standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - do dnia 30 października 2019 r.;

uwzględnianie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do przedstawionej przez Wykonawcę pierwszej i kolejnych wersji kompletnego standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi – do 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego;

przedstawienie przez Wykonawcę ostatecznej wersji kompletnego standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - do dnia 30 listopada 2019 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.07.2019 r.

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: musiadek@um.warszawa.pl do dnia 26.07.2019 r.  do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

j. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2631.15 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_standard.doc, file size: 67.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 236.35 KB)
  Pobierz