Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie i dostarczenie minimum 300 zdjęć w ramach realizacji programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 sierpnia 2019 - 14:21, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

 

Wykonanie i dostarczenie dla Zamawiającego minimum 300 zdjęć w wyznaczonym terminie (21 września 2019 r. – 1 października 2019 r. - 11 dni wykonywania zdjęć) wraz z postprodukcją i zgodami na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

a. Zdjęcia mają stanowić fotorelację przebiegu wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego odbywających się na terenie Warszawy w czasie Warszawskich Dni Seniora tj. organizowanych w dniach 21 września 2019 r. – 1 października 2019 r.

b. Zdjęcia mają przedstawiać osoby starsze (ewentualnie wraz z bliskimi) podczas różnego typu aktywności m.in.: zajęć komputerowych, sportowych, wizyty w kinie, teatrze, wycieczki, zwiedzania danego obiektu, udziału w pikniku rodzinnym czy potańcówce międzypokoleniowej.

c. Zamawiający wskaże miejsca wykonywania zdjęć, które będą znajdować się w Warszawie i zapewni dostęp Oferentowi do ww. miejsc, które będą fotografowane.

d. Uzyskanie zgody osób widocznych na zdjęciach na ich publikację ich wizerunku na wzorze oświadczenia przygotowanego i przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. 

e. Oferent pokryje wszelkie własne koszty transportu związane z realizacją zamówienia do Wskazanych przez Zamawiającego miejsc.

f. Oferent powinien posiadać odpowiedni profesjonalny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

g. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich 300 zdjęć Zamawiającemu już po procesie postprodukcji do 21 dni po terminie ich wykonania.

h. Oferent powinien wykonać i przekazać Zamawiającemu, wszystkie zdjęcia w technice cyfrowej o rozdzielczości min. 20 Mpx i w formacie w JPG, TIFF i RAW 300 zdjęć na nośniku elektronicznym: płyta CD, DVD, pendrive.

i. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania majątkowych praw autorskich do zrobionych zdjęć.

j. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

2) są dyspozycyjni w dniach 21 września 2019 r. – 1 października 2019 r.

 

Zamawiający stwierdzi, że Oferent spełnił ww. warunki poprzez złożenie oświadczenia przez Oferenta (załącznik nr 1).

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

1) Cena brutto oferty - 50%. 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                 Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty

 Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------x 50%

                                       cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

2) Umiejętności Oferenta w zakresie wykonania zdjęć osobom starszym ocenione na podstawie przesłanych 5 zdjęć przedstawiających seniorów wykonanych przez Oferenta – 50%.

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „umiejętności Oferenta” wg wzoru:

 

                                      punkty przyznane Oferentowi

 Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 50%

                                 najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium umiejętności Oferenta

 

Umiejętności Oferenta będą ocenione wg kryteriów jakościowych (maksymalnie 50 pkt.):

a. technicznych – ekspozycja, ostrość, kolorystyka, kadr, plan, kompozycja (0-25 pkt.),

b. artystycznych – przekazanie tematu głównego, wyrazistość i ekspresja tematu (0-25 pkt.).

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 11 dni zdjęciowych w okresie 21.09.2019 - 1.10.2019, przekazanie zdjęć nie później niż do dnia 22.10.2019 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz 5 przykładowych zdjęć osób starszych wykonanych przez Oferenta. 

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.jtabaka@um.warszawa.pl do dnia 02.09.2019 r. do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 188.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_rodo.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz