Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacją działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostępności infrastruktury i usług miejskich

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 6 listopada 2019 - 13:11, psliwowski

.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z opracowaniem i realizacją działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostępności infrastruktury i usług miejskich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami; 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

Działania informacyjno – edukacyjne powinny obejmować min. 3 cykle/bloki tematyczne w każdym po min. 5 materiałów o tematyce dotyczącej m.in.

 - konieczności zapewniania dostępności w m.st. Warszawie w odniesieniu do Standardów Dostępności m.st. Warszawy;

- potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami;

- dostępnych usług/miejsc dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami;

- miejsc/inicjatyw związanych czy też dedykowanych osobom o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami (m.in. dostępności różnych miejsc spędzania czasu wolnego w Warszawie);

- dobrych i ciekawych praktyk z polski i nie tylko; 

Działania informacyjno – edukacyjne powinny być prowadzone w różnoraki sposób tj.

- za pomocą różnych form tj. pisanej jak i multimedialnej(np. artykuły, reportaże, filmiki);

-za pośrednictwem mediów społecznościowych, czasopism/magazynów o zasięgu Warszawskim i nie tylko, a także dedykowanym portalu;

 

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

 

Posiada doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu działań – informacyjno – edukacyjnych z zakresu dostępności oraz potrzeb osób z osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert prowadził działania informacyjno – edukacyjne w ww. zakresie. Doświadczenie w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

- 40% cena

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

 

Cena= ---------------------------------------------- x 40 pkt

 

cena brutto oferty badanej

 

- 10% - doświadczenie w prowadzeniu portalu i/lub czasopisma/magazynu w tym także w pisaniu artykułów poświęconych temetyce szeroko rozumianej dostępności, niepełnosprawności oraz potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami


Doświadczenie w tym zakresie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert prowadził i nadal prowadzi portal, media społecznościowe i/lub prowadzi magazyn/czasopismo ogólnodostępne o zasięgu min. Warszawskim. w tym także w pisaniu artykułów poświęconych tematyce szeroko rozumianej dostępności, niepełnosprawności oraz potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, należy wykazać w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.


- 20 %: doświadczenie w realizacji zadania opisanego w pkt. 1 tj.


W ramach kryterium „doświadczenie w realizacji zadania opisanego w pkt. 1” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby przeprowadzonych kampanii – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz zestawienia (wykazu – tabela nr 3 znajdująca się w formularzu ofertowym) zrealizowanych usług. Oferentowi będą przyznawane punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
• za każdą kampanię związaną z tematyką  dostępności i/lub potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami; –po 2 punkty do max. 20 punktów


Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium nie mogą pokrywać się z dokumentami wykazanymi jako warunek przystąpienia do zapytania.


- 30 % przedstawienie koncepcji realizacji usługi w której zawarte będą  m. in. tematy oraz sposoby realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej.

 

Kryterium dotyczy przedstawienia koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia. W tym kryterium punktowane będą: różnorodność materiałów dotycząca różnych rodzajów niepełnosprawności, tematyka (propozycja tematów artykułów, reportaży, wywiadów itp.),  sposób ich dystrybucji oraz pomysłowość na przeprowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych. W tym kryterium można otrzymać max. 20 pkt.


5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2019r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:


- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo


-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo


- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:


Monika Gwarda, mgwarda@um.warszawa.pl i Donata Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl do dnia 13.11.2019 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem. 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:


a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

 

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

 

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

 

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy. 

 

f.         Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

 

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie).
Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

h.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1457.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_.doc, file size: 221.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 91.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 604.43 KB)
  Pobierz