Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów graficznych ulotki i plakatu oraz druku i dostawy wraz z wniesieniem ulotek i plakatów o tematyce informacyjno-edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 listopada 2019 - 12:57, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektów graficznych ulotki i plakatu oraz druk i dostawa wraz z wniesieniem ulotek i plakatów o tematyce informacyjno-edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), w których można anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV. 

 

2. Charakterystyka produktu:

a. Ulotka

Nakład: 8000 szt.

Format: A4 do DL / 297 x 210 mm

Zadruk: dwustronnie

Falcowanie: w "Z"

Papier: kreda błysk 200g

Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 

 

b. Plakat

Nakład: 100

Format: B1 (680/980)

Papier: kreda błysk 250g

Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 

 

c. Zawartość ulotki i plakatu/wytyczne dotyczące projektu graficznego

Informacje dotyczące działania Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie oferujących bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV oraz HCV, połączone z poradnictwem okołotestowym  świadczonym przez certyfikowanych doradców tj.

Lista 5 punktów wraz z lokalizacjami zaprezentowana na mapie

Dane kontaktowe

Godziny funkcjonowania

Podstawowe informacje o przygotowaniu się do testu, odbiorze wyników

materiał tekstowy/treść zostanie dostarczona przez Zamawiającego (w formacie Word) w dniu podpisania umowy.

 

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. W ramach przygotowania do realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a. ścisłej współpracy z Zamawiającym,

b. nanoszenia wszystkich poprawek i modyfikacji. Każdą poprawkę z osobna Zamawiający może zapisać lub odrzucić i powrócić do pierwotnej wersji.

c. nanoszenia poprawek na przygotowywany materiał w oparciu o sugestie wyrażone przez Zamawiającego,

d. przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz ewentualnych rekomendacji w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy okazji realizacji przedmiotu Zamówienia,

e. profesjonalnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz dysponowania wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia,

f. Wykonawca przedstawi projekt broszury i plakatu w celu akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od momentu podpisania umowy,

g. wszelkie koszty związane z przygotowaniem i transportem przedmiotu zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę,

h. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców,

i. Zamawiający dostarczy przedmiot zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie m.st. Warszawy

j. Wszelkie prawa autorskie do broszury wskazanej w przedmiocie zamówienia zostaną przeniesione na Zamawiającego.

 

III. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

1. Cena: 100 %.

2. Ocena ofert za realizację całego zamówienia będzie dokonywana według następującego wzoru:

 

najniższa cena ofertowa brutto

             Liczba punktów =  -------------------------------------------- x 100% 

                                                cena brutto oferty badanej

3. Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert wynosi 100 pkt.

4. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 10 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

V. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adobija@um.warszawa.pl do dnia 2.12.2019 r. do godz. 16:00  (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, 

4. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

13. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

14. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ulotka_pkd.pdf, file size: 1229.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 1 formularz oferty
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy_pkd.doc, file size: 81.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula informacyjna
  (plik: zalacznik_2_-_klauzula_rodo_0.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz