Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zaangażowanie osoby do wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 stycznia 2020 - 9:02, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.
Zaangażowanie społeczne i obywatelskie seniorów wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów wśród seniorów.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:
Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za wsparcie aktywności społecznej seniorów w zakresie rozwoju i wzmacniania:
 działalności rad seniorów w Warszawie,
 wolontariatu senioralnego i dla seniorów,
 liderów lokalnych 60+

Do realizacji zadań należeć będzie:
• diagnoza aktywności i identyfikacja działań stanowiących istotne elementy wsparcia społecznej seniorów
• opracowanie i wdrożenie usystematyzowanej  koncepcji rozwoju aktywności społecznej seniorów na rzecz społeczności lokalnych,
• bieżąca współpraca z Warszawską Radą Seniorów oraz radami seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy, w tym przy funkcjonowaniu strony www.wrs.waw.pl
• nadzór i współpraca przy realizacji projektów wspierających rozwój wolontariatu seniorów i dla seniorów,
• realizacja działań informacyjno-promocyjnych o działaniach z obszaru aktywności społecznej seniorów (np. organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projektach),
• przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację działań zwiększających aktywność społeczną  oraz udział w realizacji projektów, które otrzymały finansowanie,
• współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju zaangażowania społecznego seniorów,
• prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków,
• opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadań,
• współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna potwierdzająca komplet dokumentów w ofercie (formularz ofertowy, CV, list motywacyjny) oraz spełnianie warunków przystąpienia do  zapytania ofertowego (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1).
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 projektach społecznych – 20 pkt., realizacja 3 i większej liczbie projektów społecznych – 30 pkt),
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 10 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 20 pkt.).
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 18 grudnia 2020 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mborys@um.warszawa.pl do  dnia 14 stycznia 2020 r. do  godz. 16:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e20010708531.pdf, file size: 1278.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_zaangazowanie_spoleczne_2020.doc, file size: 95 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula informacyjna
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, file size: 97.78 KB)
  Pobierz