Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na organizację 13 aktywizujących zajęć dla grupy mieszkańców Warszawy w ramach projektu „Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 listopada 2020 - 15:51, ewrzosek

Zapytanie ofertowe na organizację 13 aktywizujących zajęć dla grupy mieszkańców Warszawy w ramach projektu „Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością


ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest organizacja 13 aktywizujących zajęć dla 10-osobowej grupy mieszkańców Warszawy w ramach projektu „Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością”.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):
Na przedmiot zamówienia składa się:
a. Opracowanie programu zajęć.
b. Przygotowanie miejsc spotkań w ramach zajęć aktywizujących.
c. Przeprowadzenie naboru uczestników i asystentów, z których każdy zostanie przypisany do konkretnego uczestnika.
d. Przeprowadzenie spotkania wprowadzającego, na którym zostaną przeszkoleni asystenci.
e. Przygotowanie asystentów do pracy w czasie szkolenia przeprowadzonego przez trenera szkolącego asystentów.
f. Przeprowadzenie trzynastu jednogodzinnych zajęć aktywizujących dla 10 uczestników.
g. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego.

Grupą docelową są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Rezultatem zajęć będzie przełamanie izolacji społecznej oraz społecznego wykluczenia uczestników.

Do realizacji projektu będzie powołany 10-osobowy zespół asystentów, z których każdy zostanie przypisany do konkretnego uczestnika. Asystenci zostaną przygotowani do swojej pracy w czasie szkolenia przeprowadzonego przez trenera szkolącego asystentów.
Wszystkie działania będą odbywały się zgodnie z reżimem sanitarnym.
W przeprowadzenie zajęć będą zaangażowani:
1) koordynator
2) trener szkolący asystentów
3) 10 asystentów

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1. Od minimum 3 lat zajmuje się pracą z osobami z niepełnosprawnościami w formie zajęć lub warsztatów, zna potrzeby oraz ograniczenia osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
Warunek ten dotyczy specjalizowania się we wspieraniu w usamodzielnianiu oraz korzystaniu z nowych technologii przez osoby z niepełnosprawnościami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże w tabeli nr 1 minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena: 60%
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami: 40%
Kryterium dotyczy specjalizacji w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnością – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz zestawienia (wykazu – tabela nr 3 znajdująca się w formularzu ofertowym) zrealizowanych zajęć. Oferentowi będą przyznawane punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
za każde przeprowadzone zajęcia, warsztaty lub warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami – po 2 punkty (max 40 pkt).
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium nie mogą pokrywać się z dokumentami wykazanymi jako warunek przystąpienia do zapytania.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie posiecki@um.warszawa.pl do dnia 11. 11.2020r. do godz. 13:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.pdf, file size: 593.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_5.11.2020.pdf, file size: 1421.21 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_zajecia_aktywizujace.doc, file size: 87.5 KB)
  Pobierz