Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego i/lub terapeutycznego. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 26 listopada 2020 - 15:14, adomaradzka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/warsztatów w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego i/lub terapeutycznego. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

2.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):
Na przedmiot zamówienia składa się:
a. Przeprowadzenie naboru uczestników.
b. Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/poradnictwa dla maksymalnie 45 osób, w tym: dla 15 opiekunów członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
c. Maksymalna łączna liczba godzin usług (specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki) na osobę wynosi 40.
d. Maksymalna łączna liczba godzin usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz zapewnienia wsparcia w zakresie usług nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki wynosi 1800.
e. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.
f. Zleceniobiorca nie pobiera opłat od osób objętych usługami realizowanymi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Usługi świadczone są bezpłatnie.
g. Zleceniobiorcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. Liczba godzin i liczba dni usług opieki wytchnieniowej jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu faktycznego wykonania zlecenia.
h. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować odbiorcę Programu o prawach i obowiązkach zawartych w Regulaminach świadczenia usług opieki wytchnieniowej stanowiących.
i. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozliczenia usług opieki wytchnieniowej na podstawie wypełnionej Karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.
j. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania Zleceniodawcy w terminie do 23 grudnia 2020 r. Sprawozdania z realizacji Programu Moduł III.
k. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania o wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz m.st. Warszawy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania.
l. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umieszczenia logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

W realizację usług opieki wytchnieniowej będą zaangażowani:
1) Koordynator zadania
2) psycholog/terapeuta
3) rehabilitant/pielęgniarz/dietetyk
Wszystkie działania będą odbywać się zgodnie z reżimem sanitarnym.
Dopuszcza się realizację szkoleń i poradnictwa w formie on - line

3.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
Od minimum 3 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwem psychologicznym lub terapeutycznym.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził 3 szkolenia/warsztaty z zakresu nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego i/lub terapeutycznego, doświadczenie w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

4.KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena: 60%
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego.: 40%
Kryterium dotyczy specjalizowania się w przeprowadzaniu szkoleń/warsztatów z zakresu nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego oraz terapeutycznego. W ramach kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie przeprowadzonych szkoleń oraz poradnictwa – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz zestawienia (wykazu – tabela nr 2 znajdująca się w formularzu ofertowym) zrealizowanych zajęć. Oferentowi będą przyznawane punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
za każde dodatkowe przeprowadzone szkolenie z zakresu nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz poradnictwa psychologicznego oraz terapeutycznego – po 2 punkty (max 40 pkt), inne (dodatkowe) niż wymienione w tabeli nr 1

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 r.

6.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adomaradzka@um.warszawa.pl do dnia 30.11.2020r. do godz. 13:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz m.st. Warszawy oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

8. UWAGI: ...............................................................................................................................................................................
ZATWIERDZAM
Marlena Muszyńska
Zastępca Dyrektora
Biura Pomocy i Projektów
Społecznych
26 listopada 2020 r.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2075.45 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe - dostępne
  (plik: zapytanie_ofertowe_dostepne.doc, file size: 189 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 90 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula RODO
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna.docx, file size: 65.59 KB)
  Pobierz