Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Fundusz Alimentacyjny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 listopada 2009 - 22:54, Dorota Jaworska

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r., poz.1228 z późn.zm.) określa: 1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji; 2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej "świadczeniami z funduszu alimentacyjnego"; 3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Postępowanie w sprawie świadczeń prowadzi w m.st. Warszawie 18 Urzędów Dzielnic.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od kórych uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem lub mediatorem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego (wykaz Urzędów Dzielnic w załączeniu). 

Zasady ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wzory formularzy i wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń znajdują się na stronie:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego

 

Załączniki

  1. 1.
    Wykaz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy
    (plik: wykaz_urzedow_dzielnic_m.st_._warszawy.doc, file size: 36 KB)
    Pobierz