Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Pomoc Repatriantom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 września 2009 - 11:51, Beata Matracka

Zasady i możliwości m.st. Warszawy w zakresie udzielania pomocy repatriantom


Miasto Stołeczne Warszawa aktywnie włączyło się do akcji repatriacyjnej Polaków z terenów byłego ZSRR.

Na podstawie Uchwały  Nr XXX/631/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin ? m.st. Warszawa może zaprosić do 10 rodzin repatriantów rocznie zapewniając im mieszkania z zasobów komunalnych oraz pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez 12 miesięcy.

Zarządzeniem Nr 1711/2004  z dnia 16 lipca 2004 roku następnie  zmienionym Zarządzeniem  Nr 3431/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku  Prezydent m.st. Warszawy powołał Komisję do spraw Repatriacji i Osiedlenia na terenie m.st. Warszawy, która rozpatruje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o zaproszenie w trybie repatriacji.

Podstawą rozpatrywania wniosków o zaproszenie w ramach repatriacji jest zakończenie przez osoby zainteresowane procedury przewidzianej w Ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku  o repatriacji, skutkującej wydaniem decyzji
o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji.

Wniosek o zaproszenie do osiedlenia się w m.st. Warszawie  w ramach repatriacji powinien zawierać:
1. Podanie wraz z uzasadnieniem,
2. Podstawowe dane osobowe zainteresowanych zaproszeniem,
3. Informacje na temat zaawansowania procedury repatriacyjnej,
4. Informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
5. Informacje na temat związków z Polską, stopnia znajomości języka polskiego, prześladowań rodziny ze względu na polskie pochodzenie.

Opiniując wnioski Komisja do spraw repatriacji i osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy kieruje się w szczególności: związkami osób zapraszanych z Polską, znajomością języka polskiego, warunkami socjalnymi, wykształceniem 
i perspektywami adaptacji.

Zaopiniowane przez Komisję do spraw Repatriacji i Osiedlenia na terenie m.st. Warszawy wnioski są przedstawiane do akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy.

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Zgodnie z artykułem 23 ustawy o repatriacji - repatriantowi (zamieszkującemu na terenie m.st. Warszawy), który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, Prezydent m.st. Warszawy może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- częściową refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot kosztów wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Szczegółowych informacji udziela:

-  Pani Beata Jasik, tel. (22) 443 07 60