Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Pomoc Repatriantom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 września 2009 - 11:51, Beata Matracka

FORMY I ZASADY UDZIELANIA POMOCY REPATRIANTOM PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ


 

Miasto stołeczne Warszawa od 2004 roku aktywnie i nieprzerwanie uczestniczy w procesie repatriacji Polaków z terenów azjatyckich byłego ZSRR.

Głównym założeniem polityki repatriacyjnej m.st. Warszawy jest stworzenie jak najlepszych warunków osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy repatriantom w zaadaptowaniu się do nowych warunków życia w Polsce.

ZAPROSZENIE DO OSIEDLENIA SIĘ NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LXX/1941/2018 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

Wyżej wymieniona uchwała jest obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym zasady zapraszania i osiedlania się repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

Na jej podstawie m.st. Warszawa zaprasza 10 rodzin repatriantów w ciągu roku, zapewniając mieszkanie z zasobów komunalnych oraz pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez 24 miesiące. 

Treść uchwały znajduje się pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E39B8156-1FC8-4A4E-8A08-C8BE4D73B96A/1365942/1941_uch.pdf .

Zarządzeniem Nr 1644/2018 z dnia 19 października 2018 r., Prezydent m.st. Warszawy powołał Komisję do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest  opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zaproszenie w trybie repatriacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia do osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy w ramach repatriacji zobowiązane są do złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku osoby starającej się o zaproszenie w trybie repatriacji na podstawie Uchwały nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

 

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st Warszawy

 

Jeżeli wniosek o zaproszenie obejmuje członków rodziny Wnioskującego należy dla  każdej z tych osób wypełnić „Formularz członka rodziny osoby starającej się o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st. Warszawy”. 

 

Załącznik nr 2 - Formularz członka rodziny osoby Wnioskującej

 

Podstawą rozpatrywania wniosków o zaproszenie w ramach repatriacji jest zakończenie przez osoby zainteresowane procedury przewidzianej w ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), skutkującej wydaniem przez konsula decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji (wcześniej decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji).

Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku: 

1. Kopii dokumentów potwierdzających zaawansowanie procedury repatriacyjnej wszystkich osób objętych wnioskiem;

2. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób objętych wnioskiem (np. kopie dyplomów, książeczek pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i inne);

3. Kopii dokumentów potwierdzających znajomość j. polskiego (jeśli Wnioskujący posiada).

Komisja do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy opiniując wnioski kieruje się przede wszystkim związkami osób zapraszanych z Polską, znajomością języka polskiego, wykształceniem i perspektywami adaptacji oraz warunkami socjalnymi.

Zaopiniowane przez Komisję do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy wnioski przedstawiane są  do akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy.

Miejsce i sposoby złożenia wniosku o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st Warszawy 

1. Osobiście:

w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

ul. L. Kruczkowskiego 2, V piętro, pokój nr 5.66 (Sekretariat)

2. Za pośrednictwem poczty na adres:

Korespondencję skierowaną do Biura Pomocy i Projektów Społecznych należy zaadresować na: Kancelaria Urzędu m.st. Warszawy,

ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, Polska

3. Drogą elektroniczną na adres e-mail:

repatriacja@um.warszawa.pl

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW

Zgodnie z art. 23 ustawy o repatriacji – repatriantowi (zamieszkującemu na terenie m.st. Warszawy), który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, Prezydent m.st. Warszawy może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:

1. Częściowy zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-wnioskow-repatriantow-o-zwrot-czesci-kosztow-poniesionych-na-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych

2. Częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot kosztów wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a pracodawcą.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-wnioskow-pracodawcow-o-zwrot-czesci-kosztow-poniesionych-na-aktywizacje-zawodowa-zatrudnionego-repatrianta

POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, ADAPTACJĄ LUB WYPOSAŻENIEM LOKALU MIESZKALNEGO

Repatriant, który osiedlił się na terenie m.st. Warszawy i poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o repatriacji, może złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-wnioskow-repatriantow-o-przyznanie-pomocy-ze-srodkow-budzetu-panstwa-na-czesciowe-pokrycie-kosztow-zwiazanych-z-remontem-lub-adaptacja-l

 

UDZIELANIE POMOCY POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU REMONTU, ADAPTACJI LUB WYPOSAŻENIU LOKALU MIESZKLANEGO

Na podstawie art. 22 ustawy o repatriacji, repatriant może złożyć wniosek o udzielenie pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego.

Wniosek o udzielenie pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego – należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

W 2020 r. pomocy udziela się do wysokości 6 348,52 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.

 

OSOBA WSPIERAJĄCA

Na uzasadniony wniosek repatrianta, zamieszkującego na terenie m.st. Warszawy  i znajdującego się w szczególnej sytuacji Prezydent m.st. Warszawy może przydzielić mu w drodze decyzji osobę wspierającą.

Szczególna sytuacja repatrianta może wynikać głównie z:

­ - podeszłego wieku,

­ - stanu zdrowia,

­ - braku umiejętności adaptacyjnych,

­ - niewładania językiem w wystarczającym stopniu.

Zadaniami osoby wspierającej są w szczególności:

udzielanie informacji o sposobie załatwienia istotnych dla repatrianta spraw z zakresu opieki medycznej, szkolnictwa, pomocy socjalnej oraz zatrudnienia;

wspieraniu repatrianta w zakresie sporządzania w jego imieniu pism urzędowych dotyczących ww. spraw;

asystowaniu repatriantowi w podeszłym wieku podczas wizyt lekarskich.

Zakres obowiązków i uprawnienia osoby wspierającej określone są w rozdziale 4b Ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472),

Miejsce i terminy przyjęć w sprawach repatriacji:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

ul. L. Kruczkowskiego 2, V piętro, pokój nr 5.55,

Środa i czwartek: godz. 8:00 – 15:00,

Z uwagi na organizację pracy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

Pani Beata Jasik – nr tel. 22 443 07 60, adres e-mail: repatriacja@um.warszawa.pl

 

 

 

Udzielanie pomocy Repatriantom przez m.st. Warszawę regulują:

1. Ustawa  z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U z 2018 poz.1352).

3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

4. Zarządzenie Nr 1644/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania i trybu prac Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy.

 

 

 

 


Załączniki

 1. 1.
  Załacznik nr 1 - Formularz wniosku o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st. Warszawy
  (plik: formularz_wniosku_o_zaproszenie_do_osiedlenia_sie_w_trybie_repatriacji_na_terenie_m.st_._warszawy.docx, file size: 24.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2 - Formularz członka rodziny osoby Wnioskującej
  (plik: formularz_czlonka_rodziny_osoby_wnioskujacej.docx, file size: 19.19 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_nr_3_-_klauzula_informacyjna_rodo.docx, file size: 95.52 KB)
  Pobierz