Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Działania edukacyjno-integracyjne na rzecz rodziny 2018-2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 29 stycznia 2018 - 15:00, kparnicka
 • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 29 stycznia 2018 - 15:00
 • Data zakończenia: środa, 28 lutego 2018 - 16:00
 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu w BIP (adres internetowy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C3523D46-7E9D-4177-B277-973A25E82EDF,frameless.htm)

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

1. Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020).

2. Forma realizacji zadania: wsparcie.

3. Opis zadania:

W obszarze konkursowym składane projekty powinny w sposób szczególny uwzględniać działania, które będą sprzyjały rozwojowi spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi w aktywny i atrakcyjny sposób. Należy pamiętać, że wspólny wypoczynek zbliża do siebie członków rodziny i sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych. Ważnym elementem jest aby działania odbywały się w przestrzeni publicznej bo właśnie w niej rodzina funkcjonuje i realizuje własne potrzeby. Działania projektowe powinny mieć charakter integracyjno-edukacyjny, powinny być otwarte i powszechne. Działania projektowe obejmować powinny min. 1 wydarzenie w każdej dzielnicy Warszawy oraz min. 1 wydarzenie z uwzględnieniem terenów nadwiślanych. Działania realizowane powinny być przede wszystkim w soboty i niedziele ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych.

Cel zadania:

-        rozwijanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi,

-        wzmacniania funkcji rodzin,

-        promowania pozytywnego wizerunku rodziny,

-        wzmacnianie więzi  rodzicielskich.

Działania:

-   zorganizowanie cyklu powszechnych i innowacyjnych wydarzeń w przestrzeni publicznej sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych w szczególności zawierających: działania z elementami edukacyjno-integracyjnymi, sportowymi, kulturalnymi i poznawczymi, wspierające aktywność uczestników, rozwijających świadomość rodziców na temat sposobów spędzania czasu ze swoimi dziećmi.

Istotna specyfikacja działań:

- przeprowadzenie min. 1 wydarzenia w każdej dzielnicy,

- przeprowadzenie min. 1 wydarzenia na terenach nadwiślanych,

- kalendarz wydarzeń musi być  uzgadniany każdorazowo z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,

- informacja o wydarzeniu powinna być przesyłana min. 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ponadto powinna być umieszczana na stronie internetowej organizacji,

- informację o wyborze miejsca komercyjnego na realizację wydarzenia wraz z uzasadnieniem wyboru oferent musi przesłać  do Biura Pomocy i Projektów Społecznych min. 4 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania,

- udział uczestników – bezpłatny,

- organizacje mają obowiązek współpracy z innymi podmiotami przy realizacji wydarzeń w szczególności z pozostałymi organizacjami, którym zlecone zostanie powyższe zadanie,

- możliwość składania ofert wspólnych, zaleca się aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Rezultaty zadania:

oferta wydarzeń w obszarze edukacyjno-integracyjnym, kulturalnym, sportowym, mierzonych poprzez:

- liczbę zrealizowanych wydarzeń,

- liczbę przedsięwzięć/aktywności zrealizowanych w ramach jednego wydarzania,

- liczbę osób uczestniczących w wydarzeniach w tym liczbę posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

Odbiorcy zadania: rodziny z terenu m.st. Warszawy w tym posiadacze  Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

W pkt IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:

w 2018 roku: 400,000 zł

w 2019 roku: 400,000 zł

5. Termin realizacji zadania: 1 maja 2018 roku do 31 października 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych.

6. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji wynosi nie mniej niż 6%.

10. Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej dotacji wynosi nie więcej niż 6%.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem:

https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 28.02.2018 r.  do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 114 , nr telefonu 443 14 56, 443 14 93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: zarzadzenie.docx, file size: 15.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie.docx, file size: 28.04 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalaczniki_do_ogloszenia.docx, file size: 24.51 KB)
  Pobierz