Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-2021

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 11 października 2018 - 15:10, psliwowski
  • Data rozpoczęcia: środa, 10 października 2018 - 15:00
  • Data zakończenia: piątek, 2 listopada 2018 - 16:00
  • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu w BIP (adres internetowy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7B3F568-7F23-4F35-8954-6D23D47B0D15,frameless.htm)

.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2018-2021 oraz zaprasza do składania ofert.

 

1. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

2. Forma realizacji zadania: wsparcie.

3. Opis zadania:

Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej, Cel. 2 Rozwijanie różnorodnych form dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych; działanie 1d. Zlecanie prowadzenia ośrodków wsparcia organizacjom pozarządowym.

Realizacja zadania powinna sprzyjać nabywaniu, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

 

Działanie objęte zadaniem konkursowym:

Prowadzenie ośrodka wsparcia przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia.

Wszystkie osoby muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających placówki edukacyjne. Prowadzenie ośrodka wsparcia obejmie m.in.:

prowadzenie zajęć usprawniających i aktywizujących,

udzielanie wsparcia psychologicznego,

współpracę z rodziną/opiekunami uczestników.

 

Oferent musi zawrzeć w ofercie w części IV.6 „Opis poszczególnych działań…” koncept  regulaminu placówki zawierający:

nazwę podmiotu prowadzącego placówkę,

określenie rodzajów świadczonej pomocy,

określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z placówki i jej charakterystykę, w tym informacja o rodzaju niepełnosprawności i stopniu samodzielności;

określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z placówki wymagających szczególnego wsparcia;  

zasady naboru, przyjmowania i relegowania z placówki,

zasady odpłatności, jeżeli jest ona stosowana,

obowiązki i uprawnienia uczestników placówki,

informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu.

 

Odbiorcy:

Mieszkańcy m.st. Warszawy – osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia.

Wszystkie osoby muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających placówki edukacyjne / w przypadku osób chorujących psychicznie – osoby, które nie mają w/w orzeczenia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia (dotyczy ośrodków wsparcia dla dorosłych osób chorujących psychicznie).

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie:

liczba uczestników zadania, w tym informacja dot. wieku, rodzaju niepełnosprawności;

liczba uczestników zadania, potrzebujących szczególnego wsparcia;

liczba godzin udzielonego wsparcia;

liczba form udzielonego wsparcia – min. 3 rodzaje;

liczba kadry (specjalistycznej i administracyjnej) zatrudnionej w ośrodku oraz liczba zaangażowanych wolontariuszy (jeśli są przewidziani w projekcie) ;

liczba asystentów osoby niepełnosprawnej wspierających odbiorców zadania, m.in.: w dotarciu do ośrodka;

liczba godzin wsparcia / usług polegających na pomocy w dotarcia do ośrodka i z powrotem.

 

Oczekiwane rezultaty:

wzrost lub utrzymanie poziomu i zakresu aktywności w życiu codziennym;

wzrost lub utrzymanie poziomu i zakresu samodzielności w życiu codziennym;

wzrost lub utrzymanie poziomu i zakresu funkcjonowania odbiorców zadania w rodzinie i społeczeństwie.

 

Uwagi:

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia ośrodka wsparcia zgodnie ze Standardem Prowadzenia Ośrodków Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Realizowane zadania muszą zostać poddane zewnętrznej ewaluacji początkowej, co najmniej jednej śródokresowej oraz końcowej. Koszty przeprowadzonej ewaluacji wchodzą w koszty realizacji zadania. Raporty z ewaluacji muszą być przekazywane razem ze sprawozdaniami z realizacji zadania.

 

W treści oferty (Cz. IV.4: „Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego”) należy określić Priorytet, Cel, Działanie i Poddziałanie „Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, w jakie wpisuje się opisane zadanie (Priorytet IV, Cel 2, Działanie 1, Poddziałanie 1d).  

W treści oferty (Cz. IV.5: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”) należy wpisać i określić wskaźniki realizacji celu wymienione w Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, które odpowiadają opisanemu zadaniu, wskazane powyżej w ogłoszeniu konkursowym.

W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych, opisanych powyżej wskaźników i rezultatów.

Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do posiadania i egzekwowania regulaminu placówki, w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym

W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania: obowiązany jest do:

- stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;

- udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);

- umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);

Oferty powinny określać w jaki sposób stosowane będą standardy współpracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).

Oferta powinna zawierać szczegółowy opis odbiorców zadania pod kątem samodzielności w funkcjonowaniu.

W roku 2018 uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu związanego z realizacją zadania w zakresie wykończenia lokalu i jego wyposażenia (o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł za sztukę). Wysokość środków na te wydatki wynosi maksymalnie 15 000,00 zł.

W kolejnych latach uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na dalsze doposażenie, tzn. zakup drobnego sprzętu związanego z realizacją zadania w zakresie wyposażenia lokalu (o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł). Wysokość środków na te wydatki wynosi maksymalnie 15 000,00 zł.

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy ośrodkiem wsparcia a miejscami zamieszkania osób uczestniczących w zadaniu. Dofinansowanie transportu nie może przekroczyć 8% wartości całej oferty, w skali całego okresu realizacji zadania jak i w każdym roku. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: benzynę, wynagrodzenie kierowcy i asystenta, koszty leasingu pojazdu, koszty eksploatacji pojazdu, jeżeli pojazd stanowi własność organizacji realizującej zadanie, zakup usługi przewozowej (z wyłączeniem usługi dofinansowywanej przez m.st. Warszawa), koszt zatrudnienia asystenta transportowego.

 

Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 30% wartości dofinansowania zadania ze środków m.st. Warszawy.

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa.

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:

w 2018 roku:   508 000 zł

w 2019 roku:  6 295 000 zł

w 2020 roku:  6 295 000 zł

w 2021 roku: 5 770 000 zł

5. Termin realizacji zadania: 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 r. 

6. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji wynosi nie mniej niż 6%.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem:

https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 02.11.2018 r.  do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 nr 10 i 20 lub po nr telefonu 443 14 54, 443 14, 443 14 89, 443 1494, 443 14 50 oraz 443 14 67, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).