Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-2021

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 października 2018 - 11:56, mskora
  • Data rozpoczęcia: wtorek, 16 października 2018 - 15:00
  • Data zakończenia: środa, 7 listopada 2018 - 16:00
  • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu w BIP (adres internetowy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DFC933C7-9A17-4272-9760-E3CDAE431352,frameless.htm)

.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2018-2021 oraz zaprasza do składania ofert.

 

1. Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego.

2. Forma realizacji zadania: wsparcie.

3. Opis zadania:

Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej.

 

Cel:

Pobyt w mieszkaniu chronionym - treningowym jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub uzyskania / utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym oraz miejscem na tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

.

Mieszkania chronione - treningowe dla osób chorujących psychicznie:

Nocznickiego

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5 dorosłych osób chorujących psychicznie w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Nocznickiego o łącznej powierzchni 84,54 m².

Kłobucka 

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5-6 dorosłych osób chorujących psychicznie w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 93,60 m².

Lwowska

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5 dorosłych osób chorujących psychicznie w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Lwowskiej o łącznej powierzchni 103,50 m².

Ww. lokale można będzie obejrzeć: 

         26 października 2018 r. w godzinach  od 9.00 do 12.00.( ul. Nocznickiego)

         22 października 2018 r. w godzinach  od 9.00 do 12.00.(ul. Kłobucka)

24 października 2018 r. w godzinach  od 9.00 do 12.00.(ul. Lwowska)

 

      Mieszkanie chronione - treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

Oszmiańska

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 4 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalu komunalnym zapewnionym przez m. st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Oszmiańskiej o łącznej powierzchni 88,00 m².

Kłobucka 

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 7 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z dodatkowymi niepełnosprawnościami w lokalu komunalnym zapewnionym przez m. st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 119,6 m². 

Lokal jest dodatkowo przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach

 

Ww. lokale można będzie obejrzeć: 

        18 października 2018 r. w godzinach  od 9.00 do 12.00. (ul. Oszmiańska)

        23 października 2018 r. w godzinach  od 9.00 do 12.00. (ul. Kłobucka)

 

Cele szczegółowe:

a) wsparcie osób chorujących psychicznie / osób z niepełnosprawnością intelektualną w pełnieniu ról społecznych i w uzyskaniu szeroko pojętej samodzielności;

b) Zapewnienie wsparcia terapeutycznego w celu utrwalenia szeroko pojętej niezależności. 

c) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Forma działań i istotne informacje:

a) Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5-6 dorosłych osób chorujących psychicznie / 4-7 osób z niepełnosprawnością intelektualną  w lokalu komunalnym zapewnionym przez m. st. Warszawę;

b) Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym - treningowym powinien mieć charakter treningowy i powinien zapewnić osobom w nim przebywającym wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i zespołowej oraz warunki do readaptacji i rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie / osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym pracę z rodziną i otoczeniem osoby przebywającej w mieszkaniu w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do środowiska;

c) Nabór powinien być skierowany do dorosłych osób uczących się, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczących w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji, w ścisłej współpracy z dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

d) Zasady naboru osób do pobytu w mieszkaniu chronionym - treningowym powinny zapewniać jawność i przejrzystość kryteriów kwalifikacyjnych;

e) Wymagane jest prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym indywidualnych planów pracy z przebywającymi w mieszkaniu osobami;

f) Ze względu na termin realizacji zadania zakładany okres pobytu osób chorujących psychicznie / osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym - treningowym powinien kończyć się z dniem 30 listopada 2021 roku;

g) Oferent powinien zapewnić okresową ewaluację realizacji celów założonych w pracy grupowej i indywidualnej.

 

Odbiorcy:

a) dorośli mieszkańcy m. st. Warszawy;

b) dorosłe osoby chorujące psychicznie / dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną ;

c) osoby uczące się, pracujące lub korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i / lub uczestniczący w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji społecznej.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie: 

a) średni czas pobytu uczestnika zadania w mieszkaniu chronionym 

b) liczba mieszkańców, którzy zwiększyli swoją samodzielność w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie poza domem rodzinnym;

c) liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry pracującej na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego; 

d) liczba godzin i rodzaje zajęć prowadzonych na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego;

e) liczba osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniu z określeniem wieku, rodzaju niepełnosprawności.

 

Rezultaty: 

W ofercie należy określić sposób mierzenia i weryfikacji osiąganych rezultatów w następujących obszarach:

a) przewidywana liczba mieszkańców: osób chorujących psychicznie / osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały z zajęć organizowanych w mieszkaniu chronionym;

b) wzrost aktywności społecznej osób chorujących psychicznie / osób z niepełnosprawnością intelektualną;

c) utrzymanie osiągniętego poziomu samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

 

Uwagi:

W ramach opisanych powyżej kryteriów merytorycznych komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na skonstruowanie kosztorysu oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

W kosztorysie na rok 2018 powinny znaleźć się koszty związane z realizacją zdania w zakresie doposażania mieszkania. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł. (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczona na doposażenie w roku 2018 to 30 000 złotych. 

 

W kolejnych latach dofinansowanie może być przeznaczone na dalsze doposażenie mieszkań, przede wszystkim zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz prace konserwacyjne związane z realizacją zdania. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł. (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczonych na doposażenie w latach 2019-2021 to 15 000 złotych rocznie. 

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy mieszkaniem chronionym a miejscami aktywności dziennej osób uczestniczących w treningu. Dofinansowanie transportu nie może przekroczyć 8% wartości całej oferty, w skali całego okresu realizacji zadania jak i w każdym roku. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: benzynę, wynagrodzenie kierowcy i asystenta, koszty eksploatacji pojazdu jeżeli pojazd stanowi własność organizacji realizującej zadanie, zakup usługi przewozowej (z wyłączeniem firmy, z którą Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ma podpisaną umowę na realizację przewozów), koszt zatrudnienia asystenta transportowego. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa.

W pkt IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

 

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:

w 2018 roku:   150 000 zł 

w 2019 roku:  1 090 000 zł

w 2020 roku:  1 090 000 zł

w 2021 roku:  1 000 000 zł

5. Termin realizacji zadania: 

1 grudnia 2018 r do 30 listopada 2021 r.

6. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji wynosi nie mniej niż 6%.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem:

https://witkac.pl/Account/Login do dnia 07.11.2018 r.  do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 nr 10  lub po nr telefonu 443 14 54 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).