Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Promocja profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 kwietnia 2017 - 13:14, mskora

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadanie ma na celu popularyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i profilaktyki uzależnień, promowanie działań m.st. Warszawy w zakresie działań na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin, promocję zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Działania powinny mieć charakter edukacyjno-informacyjny i powinny być otwarte i powszechne.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 16 maja 2017 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2017 roku do godz. 16.00 . w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

Zarządzeniem nr 833/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10.05.2017 powołano komisję konkursową do opiniowania ofert.

Zarządzeniem nr 917/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 zmieniono skład komisji konkursowej do oceny ofert.