Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych dla rodzin

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 lutego 2017 - 14:28, kparnicka

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020).

Cel zadania:
- rozwijanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi,
- wzmacniania funkcji rodzin,
- promowania pozytywnego wizerunku rodziny,
- wzmacnianie więzi rodzicielskich.

Odbiorcy:
Rodziny z terenu m.st. Warszawy w tym posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

Środki przeznaczone na realizację zadania:
502 102,00 zł

Termin realizacji zadania:
Od 1 maja 2017 roku do 31 października 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 16:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 14 , nr telefonu 443 14 56, 443 14 93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 0272_1602.docx, file size: 12.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 0272_1602zal.docx_.docx, file size: 28.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 0272_1602zal_zal1_3.docx_.docx, file size: 28.53 KB)
  Pobierz