Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Reintegracja społeczna cudzoziemców

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 lutego 2017 - 11:00, kparnicka

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK). 

Cel zadania:

Zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy:

Max 15 cudzoziemców, którzy na terenie Polski otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zrekrutowani i wskazani przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

350 000,00 zł

Termin realizacji zadania:

20 marca 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 27 lutego 2017 roku do godz. 16.00.  

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu). 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 14 , nr telefonu 443 14 81, 443 14 93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: 0165_0302.doc, file size: 61 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 0165_0302zal.doc.doc, file size: 111 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 0165_0302zal_zal1_3.doc.doc, file size: 121 KB)
  Pobierz