Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Warsztaty z zakresu profilaktyki HIV dla młodzieży

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 kwietnia 2017 - 13:59, mskora

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2017-2018

Zadanie ma na celu przekazanie młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat wiedzy dotyczącej zakażeń HIV oraz AIDS, które ma na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 4 maja 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.