Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami - nowe technologie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 3 lipca 2017 - 15:22, dnowinska
  • Data rozpoczęcia: wtorek, 4 lipca 2017 (All day)
  • Data zakończenia: poniedziałek, 24 lipca 2017 - 16:00
  • Link do ogłoszenia konkursowego (adres internetowy: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0F784848-F4E4-4D96-AC2A-49B955125DEA,frameless.htm)

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).