Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wzmocnienie kompetencji wychowanków pieczy zastępczej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 lutego 2017 - 16:00, kparnicka

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Wzmocnienie kompetencji społecznych wychowanków pieczy zastępczej poprzez wsparcie świadczone przez tutorów oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (indywidualne i grupowe). 

Cel zadania:

Zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie kompetencji społecznych 178 wychowanków pieczy zastępczej, co w rezultacie będzie zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego.

Odbiorcy:

178 wychowanków pieczy zastępczej, w tym 89 kobiet i 89 mężczyzn.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

744 700,00 zł

Termin realizacji zadania:

13 marzec 2017 r. – 10 wrzesień 2018 r.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 27 lutego 2017 roku do godz. 24.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

 Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy:

- Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 691 918 425,

- Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, pok. 14, tel. 22 443 14 57, 22 443 14 93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),

udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: zarzadzenie_157_03_02_17.doc, file size: 59.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_ogloszenie_konkursowe.docx, file size: 33.38 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalaczniki_do_ogloszenia.docx, file size: 25.95 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: zarzadzenie_370_24_02_17.doc, file size: 31 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
  (plik: zarzadzenie_543_17_03_17.docx_.doc, file size: 26.5 KB)
  Pobierz