Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci - kompetencje cyfrowe

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 kwietnia 2017 - 10:55, Marzena Skóra-Nowak

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie konkursowe obejmuje działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 16 maja 2017 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2017 roku do godz. 16.00. w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

Zarządzeniem nr 832/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10.05.2017 powołano komisję konkursową do opiniowania ofert.