Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 lutego 2018 - 8:36, ewrzosek

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:                                                              
1.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy /
      rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz
      z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, dla realizacji następujących funkcji:
      Wariant I
      Budynek w części do 40% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek
      a w pozostałej części na Filię Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Centrum
      Aktywności Międzypokoleniowej zapewnia wolny dostęp dla różnych grup pokoleniowych
      dzięki czemu możliwe jest integrowanie się lokalnych społeczności, w tym świadczy
      funkcję domu dziennego pobytu (DDP). Do domu dziennego pobytu kierowane są osoby
      z Ośrodka Pomocy Społecznej. Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia
      przeznaczone dla osób starszych (kobiet i mężczyzn). Zapewniają one kilkugodzinną
      opiekę, w tym posiłki, a także organizują zajęcia m.in. ruchowe, artystyczne, edukacyjne.
      DDP ma zapewnić niezbędne  warunki dla czasowego pobytu, wyżywienia, aktywizacji
      (w tym rehabilitacji ruchowej), warunki do spotkań o charakterze kulturalnym,
      edukacyjnym, towarzyskim. W DDP należy uwzględnić salę klubowo-telewizyjną, gabinet
      pielęgniarski, gabinet rehabilitacyjny, zaplecze kuchenne, stołówkę, zaplecze socjalno-
      biurowe dla pracowników. Więcej informacji na temat placówek typu domy dziennego
      pobytu pod adresem:
      W ramach zaspokajania potrzeb integracyjnych różnych grup pokoleniowych i aktywizacji    
      lokalnej społeczności w budynku należy przewidzieć, pracownie pracy twórczej, salę   
      warsztatową (pracownię dla majsterkowiczów), pracownię komputerową, klubo-
      kawiarnię. 
      Wariant II
      Budynek w części do 40% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek,
      w części na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu dom dziecka dla 14 dzieci                   
      oraz w części na dom dziennego pobytu dla seniorów.
      Wariant III
      Budynek zostanie rozbudowany maksymalnie jak dopuszcza miejscowy plan
      zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i zlokalizowane w nim byłyby funkcje: żłobka
      (na powierzchni do 40%), placówki opiekuńczo-wychowawczej typu dom dziecka dla 14
      dzieci, placówki aktywizowania i integrowania międzypokoleniowego lokalnej
      społeczności jako  filii Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapewniającej                  
      jednocześnie świadczenie usług dla seniorów w  zakresie jaki jest wymagany w placówce 
      dom dziennego pobytu.
1.2 Koncepcja powinna wykazać jak aktualna powierzchnia zabudowy i kubatura budynku   
       pozwala na realizację poszczególnych funkcji wariantowych w ramach przebudowy tj jaki 
       byłby zakres tej przebudowy oraz  uzyskane powierzchnie użytkowe na poszczególnych 
       kondygnacjach przypisane do poszczególnych funkcji. W wariancie z rozbudową  
       budynku (pkt 1.1. Wariant III) należy przedstawić jak zagospodarowane byłyby
       poszczególne kondygnacje i przypisać funkcje do poszczególnych powierzchni
      i pomieszczeń.
1.3 Koncepcja powinna zawierać część opisową  i rysunkową dla każdego z wariantów oraz 
       wnioski w zakresie optymalizacji wykorzystania istniejącej substancji przy przebudowie 
       budynku lub przebudowie i możliwej rozbudowie (dla Wariantu III) ze wskazaniem
       optymalnego  możliwego zakresu rozbudowy. W części rysunkowej należy uwzględnić
       rzuty poszczególnych kondygnacji z przedstawieniem zagospodarowania
       dedykowanego dla poszczególnego wariantu i funkcji w tym wariancie uwzględnionych.
       Należy również przedstawić zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku przy
       uwzględnieniu przebudowy i rozbudowy budynku zapewniające możliwość rekreacji.
1.4 W części opisowej, dla każdego z analizowanych w koncepcji wariantów, należy
       określić szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia w danym wariancie z podziałem na
       koszt dokumentacji projektowej, koszt robót budowlano-instalacyjnych w budynku, koszt
       zmian w zagospodarowaniu terenu, koszt pierwszego wyposażenia). 
1.5 Koncepcja powinna zostać sporządzona w czytelnej technice graficznej oraz oprawiona 
       w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację.
      Tak wykonaną koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz
       dodatkowo 1 egzemplarz na nośniku CD lub DVD w formacie PDF.
1.6 Koncepcja powinna uwzględniać wymogi ustawowe dotyczące funkcjonowania 
        poszczególnych jednostek (żłobek, dom dziennego pobytu dla seniorów, dom dziecka).
1.7 Koncepcja powinna zawierać opis mocnych i słabych stron poszczególnych wariantów
       i rekomendację dla Zamawiającego co do wyboru określonego wariantu.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. W czasie prac nad opracowaniem wymagane jest odbycie co najmniej dwóch
        spotkań o charakterze konsultacyjnym z przedstawicielami Zamawiającego,
        służących omówieniu różnych wariantów rozwiązań i wyborowi optymalnego
       wariantu.
2.2. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z archiwalną dokumentacją
        budynku, jaka jest w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający umożliwi wizję lokalną w
        terminie wzajemnie uzgodnionym. 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że                                                                                       :
3.1. w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
        prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co
        najmniej 1 usługę, polegającą na zaprojektowaniu: domu dziennego pobytu dla
        seniorów lub placówki opiekuńczo-wychowawczej lub żłobka.
        Zamawiający dopuszcza również wykazanie zrealizowanych projektów w zakresie
        przebudowy / rozbudowy / (modernizacji) domów dziennego pobytu dla seniorów lub
        placówek opiekuńczo-wychowawczych lub żłobków. Informacje potwierdzające
        spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1 
        Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
        Doświadczenie Wykonawcy musi być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty,
        np. referencje, protokoły odbioru;                  ;
3.2. dysponują zespołem co najmniej 2 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację
        zamówienia, w którym każda osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne
        i uprawnienia do projektowania, a co najmniej jedna z tych osób posiada uprawnienia 
        do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej, co najmniej                        
         jedna z tych osób posiada  doświadczenie zawodowe, polegające na udziale
         w projektowaniu co najmniej jednego obiektu typu: dom dziennego pobytu dla
         seniorów lub placówka opiekuńczo-wychowawcza lub żłobek, lub
        uczestniczyła w pracach projektowych związanych z przebudową / rozbudową
        (modernizacją) co najmniej jednej z ww. placówek. Informacje potwierdzające
         spełnienie ww. warunku oraz informacje wskazujące na „doświadczenie osób
         zaangażowanych w realizację zamówienia” należy zamieścić w Tabeli nr 2
         Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
         Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
         muszą być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty, np. dyplom, referencje,
         protokoły odbioru.
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
   4.1 Cena: 60%. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu
          ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być
          podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla
          całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie  
          może jej zmienić po złożeniu oferty.
                      najniższa cena ofertowa brutto
       Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt
                      Cena brutto oferty badanej
       Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt
   4.2 Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia: 40%.
         Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić doświadczenie osób
         zaangażowanych w realizację zamówienia, wykazanych w Tabeli nr 2 Formularza
         Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie projektowania
         obiektów typu: dom dziennego pobytu dla seniorów, placówka opiekuńczo-
         wychowawcza lub żłobek. Informacje na temat spełnienia przedmiotowego kryterium
         należy przedstawić w Tabeli nr 2 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do
         zapytania ofertowego. Wykonawca otrzyma 10 pkt. za każdy wskazany projekt obiektu
         typu dom dziennego pobytu dla seniorów, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub
         żłobek, który będzie inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku
         przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3.2.
         Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt.
         Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być potwierdzone
         poprzez odpowiednie dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 11 maja 2018 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
     Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
     zapytania ofertowego oraz załączniki tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
     przystąpienia do zapytania ofertowego, określonych w pkt 3 oraz kryterium oceny oferty
     określonego w pkt 4.2 zapytania ofertowego.
     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tlisowski@um.warszawa.pl
     do dnia 16.03.2018 r. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f.    Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g.    Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
h.    Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
i.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
j.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
k.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
8. Informacje o istniejącym obiekcie na podstawie Projektu Architektonicznego
z 1962 r.:
8.1. Powierzchnia zabudowy 1388 m2;
8.2. Powierzchnia ogólna (Pb) 2742 m2;
8.3. Powierzchnia użytkowa 2296 m2;
8.4. Kubatura wg. PN-53/B-02360  8777 m3;
8.5. Rodzaj konstrukcji – tradycyjny;
8.6. Układ ścian nośnych – podłużny;
8.7. Ilość i rozpiętość traktów 5,4 ; 8,10 ; 6,60 ; 2,70 ;
8.8. Wymiary budynku 43,76 x 21,98 ;  26,78 x 16,58;
8.9. Konstrukcja stropów:  DZ 3, DZ4, DZ5;
8.10. Konstrukcja ścian nośnych : piwnic – bl. muranowskie, parteru – zewn. kratówka,
         wewn. – bl. muranowskie;
8.11. Konstrukcja fundamentów – ławy ciągłe, żelbetowe i betonowe;
8.12. Obiekt składa się z części mieszkalnej (parter, piętro) oraz z części
         jadalniano-gospodarczej (piwnice, parter).
Wykonawca koncepcji zobowiązany jest do zweryfikowania aktualności w/w danych z natury.